Tööandjate Keskliit

Euroopa komisjon investeerib ligi 2 miljardit eurot digipöörde edendamisse

Euroopa Komisjoni poolt on vastu võetud kolm tööprogrammi, millega investeerib programmist „Digitaalne Euroopa“ pea 2 miljardit eurot digipöörde edendamisse. Nende programmide abi soovitakse võimaldada ettevõtetel pääseda paremini juurde andmetele või kasutada tehisintellektil põhinevad lahendusi ning omandada oskusi, mida vajatakse aktiivseks osaluseks tööturul. Esimesed konkreetsed konkursikutsed plaanitakse välja saata juba novembri lõpus ja ülejäänud 2022.aastal. Tööprogramme viiakse ellu peamiselt toetuste ja hangete kaudu. Detailsemalt leiab infot kuidas saada rahastust siit.

Lisainfo:

Programmi „Digitaalne Euroopa“ põhilise tööprogrammi abil (maht 1,38 miljardit eurot) abil on kavas investeerida järgmistesse valdkondadesse:

  • ühtsete andmeruumide (nt tootmise, liikuvuse ja rahastamise andmeruumi) kasutuselevõtt, et hõlbustada ettevõtjate, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) ja idufirmade ning avaliku sektori piiriülest andmevahetust, samuti servtöötlustaristu ja -teenuste ühendamine (tegemist on digilahenduste tuumaga, mis tagab turvalise andmevoo);
  • tehisintellektil põhinevate lahenduste testimis- ja katserajatiste ehitamine, et soodustada usaldusväärse tehisintellekti kasutamist (ka VKEdes ja idufirmades) reageerimaks tähtsamatele ühiskondlikele probleemidele, sealhulgas kliimamuutustele ja vajadusele tagada kestlikud tervishoiusüsteemid (näiteks tuleks tehisintellekti testimise rajatised kasutusele võtta tervishoiusektori ning arukate linnade ja kogukondade partnerluse jaoks);
  • ELi turvalise kvantkommunikatsioonitaristu (EuroQCI) kasutuselevõtt – see aitaks tõhusamalt vastu panna küberrünnakutele;
  • kõrgtasemel digitehnoloogia magistrikursuste väljatöötamine ja pakkumine digioskuste edendamiseks Euroopas, sealhulgas 2020. aasta oskuste tegevuskavas ja VKEde strateegias välja kuulutatud digitaalsete kiirkursuste pakkumine VKEdele;
  • haldusasutuste toetuseks mõeldud lahenduste (nt Euroopa digiidentiteet) piiriülest koostalitlusvõimet toetavate digiteenuste loomine, käitamine, arendamine ja pidev hooldamine.

 Küberturvalisuse valdkonna tööprogrammis (maht 269 miljonit eurot) on nähtud ette investeeringud kõrgetasemeliste küberturvalisuse seadmete, töövahendite ja andmetaristute hankimiseks. Nende abil rahastatakse küberturvalisuse alaste teadmiste ja oskuste arendamist ja parimat kasutamist, soodustatakse parimate tavade jagamist ning tagatakse tipptasemel küberturvalisuse lahenduste kasutuselevõtt kogu Euroopa majanduses.

Programmi „Digitaalne Euroopa“ eesmärkide saavutamisele kaasa aitamiseks seatakse sisse Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustik (maht 329 miljonit eurot), mis pakub tehnoloogia katsetamise võimalusi ning toetab avaliku ja erasektori organisatsioonide, sealhulgas vajaduse korral riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi valitsusasutuste digiüleminekut kõikjal Euroopas. Euroopa digitaalse innovatsiooni keskused kujutavad endast ELis olulist vahendit, eelkõige tööstuspoliitikas ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja idufirmadele suunatud poliitikas, sest keskused toetavad ettevõtjaid ja avalikku sektorit üleminekul nii rohelisele majandusele kui ka digitehnoloogiale.

Link Euroopa Komisjoni uudisele leitav siit.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×