Uus Euroopa teadusruum teadusuuringuteks ja innovatsiooniks

30. septembril võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks“.  

Loodud Euroopa teadusruumi eesmärgiks on Euroopa teadus- ja innovatsioonikeskkonna parandamine, ELi ülemineku kiirendamine kliimaneutraalsusele ja digitaalsele juhtrollile, Euroopa kaasa aitamine taastumisele koroonaviiruse kriisi ühiskondlikust ja majanduslikust mõjust ning vastupanuvõime tugevdamine tulevastele kriisidele.

Komisjon kehtestas tihedas koostöös liikmesriikidega strateegilised eesmärgid ja rakendatavad meetmed, et seada prioriteediks teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavad investeeringud ja vastavad reformid, parandada kogu ELis teadlaste juurdepääsu tipptasemel teadmistele ning võimaldada teadustulemuste jõudmist turule ja reaalmajandusse. Lisaks on teatise eesmärk edendada veelgi teadlaste liikuvust, oskusi ja karjäärivõimalusi ELis, soolist võrdõiguslikkust ning paremat juurdepääsu riiklikult rahastatud vastastikuse eksperdihinnangu saanud teadustöödele.

Teatises määratletakse neli strateegilist eesmärki:

  1. Seada prioriteediks investeeringud ja reformid, millega edendatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni rohelisele majandusele ja digitaaltehnoloogiale üleminekul, et toetada Euroopa majanduse taastumist ja suurendada konkurentsivõimet. (Seotud programmidega „Euroopa horisont“ühtekuuluvuspoliitika ja taasterahastu „NextGenerationEU“).
  2. Parandada teadlaste juurdepääsu tipptasemel rajatistele ja taristutele kogu ELis. (tehtud ettepanek, et LR suunaksid oma jõupingutused investeeringute suurendamiseks 50% võrra järgmise viie aasta jooksul)
  3. Kanda tulemused üle majandusse, et hoogustada äriinvesteeringuid ja teadustulemuste turuleviimist ning edendada ELi konkurentsivõimet ja juhtpositsiooni ülemaailmses tehnoloogiakeskkonnas (suunatakse ühiste tehnoloogiakavade väljatöötamist koos tööstustega ning uuritakse võimalust välja töötada võrgustikuraamistik (nt tippkeskused ja digitaalse innovatsiooni keskustele)
  4. Tugevdada teadlaste liikuvust ning teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumist liikmesriikidevahelise tihedama koostöö kaudu, et kõik saaksid teadusuuringutest ja nende tulemustest kasu (2024 lõpuks esitatakse meetmete pakett teadlaste karjäärivõimaluste toetamiseks).

EL teeb eespool nimetatud strateegiliste eesmärkide saavutamise nimel liikmesriikidega tihedat koostööd läbi 14 meetme, mis on omavahel seotud ja millel on oluline roll Euroopa teadusruumi elluviimisel.

Lisaks juhib komisjon Euroopa üleminekufoorumit, mille abil peetakse liikmesriikidega strateegilisi arutelusid ja mis toetab liikmesriike nende nelja eesmärgi sidusal rakendamisel. Samuti teeb komisjon 2021. aasta esimeseks poolaastaks liikmesriikidele ettepaneku võtta vastu Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni pakt, mis tugevdab nende pühendumust ühisele poliitikale ja põhimõtetele ning milles määratletakse valdkonnad, kus tuleks ühiselt välja töötada prioriteetsed meetmed.

Osana algatustest, mille eesmärk on toetada majanduse taastumist ning ehitada üles roheline ja digitaalne Euroopa, võttis komisjon täna lisaks uuele Euroopa teadusruumile vastu ka uue digiõppe tegevuskava, et kohandada haridus- ja koolitussüsteeme digiajastuga, ning teatise Euroopa haridusruumi kohta, et hoogustada töökohtade loomist ja majanduskasvu.

Mis edasi?

ELi eesistujariik Saksamaa korraldab 20. oktoobril Euroopa teadusruumi käsitleva ministrite konverentsi. Ürituse eesmärk on arutada, kuidas muuta Euroopa teadusruumi dünaamilisemaks ja tõhusamaks (sh riikidevahelise koostöö kaudu). Konverentsil peaksid teadusministrid vastu võtma ka nimetatava Bonni deklaratsiooni ja pühenduma uurimisvabadusele.

Novembri lõpus viib teadusnõukogu lõpule ja võtab vastu nõukogu järeldused uuendatud Euroopa teadusruumi kohta.

Algatuse kohta on rohkem infot Euroopa Komisjon pressiteates.