Tööandjate Keskliit

Räägi kaasa: intelligentsete transpordisüsteemide direktiiv

Euroopa Komisjon on avanud avaliku konsultatsiooni intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi läbivaatamiseks.

Läbivaatamise käigus hinnatakse taristu ning liiklus- ja reisiandmete kättesaadavust kogu ELi transpordivõrgus. Hõlmates ka uusi arengusuundi: ühendatud ja automatiseeritud liikuvus (nt isejuhtivad sõidukid) ning veebiplatvormid, mis võimaldavad kasutajatele juurdepääsu mitmele transpordiliigile.

Avatud konsultatsioon kestab kuni 2.veebruarini 2021 ja on jätkuküsitlus esialgsele mõjuhindamisele. Küsimustik on leitav siit, kuid võite vabas vormis edastada ka oma mõtteid aadressile kristi@employers.ee.

Taustainfo

Alguses avaldatud mõju hindamine osutab sellele, et intelligentsete transpordisüsteemide infrastruktuuri ja teenuste kasutuselevõtt liikmesriikide vahel on sageli piiratud geograafilise ulatusega ega ole pidev.

Kolm peamist probleemitegurit on järgmised:

 • rakenduste, süsteemide ja teenuste koostalitlusvõime ja järjepidevuse puudumine
 • vähene kooskõlastatus ja tõhus koostöö sidusrühmade vahel
 • lahendamata probleemid, mis on seotud andmete kättesaadavuse ja jagamisega ning intelligentsete transpordisüsteemide teenuseid toetava andmete standardiseerimise puudumisega.
 • Euroopa Komisjon palub hinnata, kas nende probleemidega on hästi tegeletud või tuleks kaaluda mõnda muud võimalikku probleemi.

Esialgse mõju hindamine näitab intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi ühiseid prioriteetseid valdkondi (tee-, liiklus- ja reisiinfo optimaalne kasutamine; Liikluse ja kaubavedude haldamise intelligentsete transpordisüsteemide teenuste järjepidevus; Intelligentsete transpordisüsteemide liiklusohutuse ja -turvalisuse rakendused; Sõiduki sidumine transpordi infrastruktuuriga) ja rõhutab, et õigusaktid peaksid rohkem keskenduma uutele teemadele ja väljakutsetele:

 • ühendatud ja automatiseeritud liikumis- ja liikumisplatvormid (nt Mobility as a Service – MaaS);
 • era- ja avaliku sektori sidusrühmade koostöö (nt liikluskorraldus);
 • tõhusamad ja jätkusuutlikumad mitmeliigilised transpordilahendused – eriti linnasõlmede pikkade vahemaade ja viimase miili ühenduste vahel.
 • Vastust oodatakse, kas nendes valdkondades on vaja täiendavaid ELi meetmeid ja kui mõnda ülalnimetatud intelligentsete transpordisüsteemide prioriteetset valdkonda tuleks muuta, eemaldada või lisada.

Esialgses mõjuhinnangus arutatakse võimalikke meetmeid direktiivi konkreetsete eesmärkide saavutamise tagamiseks järgmiselt:

1) suurendada intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste, süsteemide ja teenuste koostalitlusvõimet ja piiriülest järjepidevust:

 • direktiivi prioriteetsete valdkondade ulatuse ajakohastamine;
 • intelligentsete transpordisüsteemide komponentide ja teenuste turuleviimise ja käitamise sätete tugevdamine
 • luua intelligentsete transpordisüsteemide piiriüleseks kasutuselevõtuks vajalikud operatsiooni- ja koordineerimisstruktuurid ELi tasandil;
 • esmatähtsate intelligentsete transpordisüsteemide teenuste juurutamine (mille geograafiline katvus määratakse kindlaks hiljem);

(2) luua kõigi intelligentsete transpordisüsteemide sidusrühmade vahel tõhusad kooskõlastus- ja seiremehhanismid

 • aruandluskohustuste, sealhulgas ühiste KPI-de ajakohastamine ja sujuvamaks muutmine;
 • jätkusuutlike koordineerimismehhanismide loomine riiklike tegevuskavade ja intelligentsete transpordisüsteemide sidusrühmade jaoks;

3) lahendada intelligentsete transpordisüsteemide teenuseid toetavate andmete kättesaadavuse ja jagamisega seotud küsimusi:

 • intelligentsete transpordisüsteemide teenuseosutajate õigusi ja kohustusi käsitlevate sätete tugevdamine õiglaste ja mittediskrimineerivate intelligentsete transpordisüsteemide teenuste osas (näiteks MaaS-i digitaalteenuste pakkujate puhul);
 • andmete jagamise ja õiglase taaskasutamise mehhanismide loomine, et tagada oluliste intelligentsete transpordisüsteemide teenuste järjepidevus kogu ELis;
 • vastastikuste seoste ajakohastamine seotud õigusaktidega (nt andmete töötlemise, vastutuse, ühiste Euroopa andmeruumide, TEN-T valdkonnas);
 • toetada teatud andmekogumite kättesaadavust, et toetada oluliste intelligentsete transpordisüsteemide teenuste järjepidevust ELis
 • Komisjon kutsub üles hindama iga konkreetse meetme olulisust ja näitama, kas tuleks kaaluda muid meetmeid.
Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×