Tööandjate Keskliit

Avalda arvamust: äriregistri seaduse eelnõu

Ootame tööandjate kommentaare äriregistri seaduse eelnõule, mis on valminud ühinguõiguse revisjoni raames ning käsitleb eraõiguslike juriidiliste isikute registrimenetlust.
Palume kommentaarid saata hiljemalt 28. juuniks piia@employers.ee

Eelnõu üheks peamiseks muudatuseks on kõikide eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsiooni ühtlustamine. 

Selleks muudetakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste register (koos selle alamregistritega: usuliste ühenduste registri, ametiühingute registri, korteriühistute registri, maaparandusühistute registri) äriregistri alamregistriks ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile hakatakse seega kohaldama äriregistri regulatsiooni. 

Ühendregistrisse koondatakse kõik eraõiguslikud juriidilised isikud, aga ka füüsilisest isikust ettevõtjad.  Selle tulemusena kohalduvad kõigile eraõiguslikele juriidilistele isikutele ühtsed registripidamise sätted, samad põhimõtted ja korraldus.

Enim eelnõu muudatustest mõjutatud juriidilise isiku liik on osaühing, mille regulatsioon muutub paindlikumaks. Osaühingu osanike andmed saavad eelnõu kohaselt äriregistri kande andmeteks ja osanike nimekirja hakatakse pidama äriregistris. Muudatustega tagatakse osadega tehingute tegemisel senisest suurem õiguskindlus ja võimaldatakse osa heauskset omandamist. 

Teine oluline muudatus osaühingutel on osakapitali miinimumsuuruse kaotamine.

Lähtudes Eelnõu seletuskirjast, on peamised muudatused kokkuvõtvalt järgmised:

  • ühtlustatakse kõigi eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsioon, selleks muudetakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste register äriregistri alamregistriks,
  • registripidaja järelevalvevõimalusi laiendatakse tagamaks äriregistri andmete usaldusväärsust ja ettevõtjate aruandluskohustuse täitmist;
  • osaühingute regulatsioon muutub paindlikumaks, kuna kaotatakse minimaalse osakapitali nõue;
  • osanike nimekirja pidajaks saab registripidaja, mis tagab osadega tehingute tegemisel senisest suurema käibekindluse;
  • muudetakse osaühingu ja aktsiaseltsi netovara nõuet, kontsernireegleid ja võlausaldaja võimalusi nõuda kahju hüvitamist;
  • luuakse võimalus põhjendatud juhtudel taotleda kindlal kuupäeval kande tegemist;
  • äriregistrisse võimaldatakse vastuväite kandmist ning teatud juhtudel registrikande taastamist pärast juriidilise isiku registrit kustutamist.

Suures osas tuginevad eelnõuga kavandatavad registrimenetluse muudatused kehtival õigusel, ega too kaasa põhimõttelisi sisulisi muudatusi.

Eelnõu jõustub kolmes etapis:  1. jaanuaril 2023 (suuremas osas) ning osaliselt 1. septembril 2023 ja 1. märtsil 2024.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×