Tööandjate Keskliit

Töölepingu seaduse menetlemisest

Eesti Tööandjate Keskliidu 23. märts 2004. a. kiri Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele.

Töölepingu seaduse eelnõu (212 SE II) edasisest menetlemisest

Riigikogu menetluses on töölepingu seaduse eelnõu (212 SE II), mis on pälvinud kriitikat nii sotsiaalpartnerite, erinevate huvigruppide, teadlaste, spetsialistide kui ka poliitikute poolt. Eelnõu sisaldab hulgaliselt vastuolusid ja ebaselgeid regulatsioone. Eelnõu ei vasta normitehnilistele nõuetele ega EL direktiividele, millele on tähelepanu juhtinud ka Euroopa Komisjoni ametnikud. Lisaks ülalnimetatud sisulisetele ja tehnilistele puudujääkidele puuduvad eelnõu juures vajalikud rakendussätted. Lahendamata on uue seaduse laienemine kehtivatele töölepingutele, samuti mitmete töölepingu seadusega kaasnevate seaduste s.h. Töötaja distsipilinaarvastutuse seaduse edasine saatus.

Tulenevalt ülaltoodust on hädavajalik, et loetletud puudused ning lahendamata küsimused kõrvaldataks sotsiaalkomisjonis enne eelnõu saatmist teisele lugemisele. Pärast vastavate paranduste sisseviimist täiskogu istungil peame vajalikuks teise lugemise katkestamist ning vähemalt kahe nädalase lisaaja andmist täiendavate sisuliste küsimuste lahendamiseks.

Tööandjate Keskliidu hinnangul on võrreldes kehtiva töölepingu seadusega ebapiisavalt reguleeritud töölepingute muutmine tööandja initsiatiivil seoses töö ümberkorraldamisega või töö vähenemisega ning tähtajaliste töölepingute sõlmimine. Samuti tuleks korrigeerida töötaja materiaalse ning kollektiivse materiaalse vastutuse sätteid ning vähendada nii mõnegi koha pealt kohtute volitusi töösuhete hindamisel. Rõhutame, et 90% Eesti ettevõtetest on mikro- ja väikeettevõtted. Seega on äärmiselt oluline, et seadus oleks üheselt mõistetav ning hõlpsasti kohaldatav ka juriidilist kõrgharidust mitteomavate tööandjate poolt. 

Ehkki Eestil on tulenevalt ühinemisest Euroopa Liiduga 01. mail 2004 suur välispoliitiline surve eelnõu kiireks vastuvõtmiseks, ei tohi seda teha läbimõtlemata ja põhjendamatult. Tööandjate Keskliit on seisukohal, et eelnõu varaseim jõustumise aeg saab olla 01. jaanuar 2005.a. Oma vastavast seisukohast oleme informeerinud ka Euroopa Komisjoni delegatsiooni Eestis.
 

Allakirjutanud
Tarmo Kriis
Juhatuse liige

Jälgi meid Facebookis   
×