Tööandjate Keskliit

Palgaseaduse eelnõu

ETTK on seisukohal, et palgaseaduse muutmine ei ole käesoleval ajal otstarbekas, kuna paljud palgaküsimused on reguleeritud uues töölepingu seaduses, mis peatselt esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Kuna töölepingu seadus on raamseadus, tuleks oodata ka teiste temaga puutuvuses olevate seaduste muutmisega.

Ettepanekud eelnõu osas:

1. Võrdse tasustamise põhimõte
Eelnõu üheks kesksemaks teemaks on mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise põhimõtte kohaldamine.

Eelnõu kehtestab tööandja kohustuse tõendada võrdse tasustamise põhimõttest kinnipidamist (palgaseaduse § 51 lg 2). Oleme seisukohal, et tööandja tõendamiskohustus peaks piirduma palga arvutamise aluste avamise ja selgitamisega. Töötaja väärtustamise kriteeriumite koosseis sisaldab mitmeid tegureid, mida ei ole alati võimalik tõendada (lojaalsus, entusiasm, innovatiivsus jms).

Võrdse tasustamise põhimõtte rikkumise korral sätestab eelnõu töötaja õiguse nõuda tekitatud kahju hüvitamist (palgaseaduse § 51 lg 4). Eelnõus on sätestamata, kui pika perioodi eest on töötajal õigus saada hüvitust võrdse tasustamise põhimõtte rikkumise korral. Leiame, hüvitamisele kuuluv periood ei tohiks ületada 6 kuud.

Eelnõu sätestab tööandja kohustuse teavitada töötajat tööle võtmisel võrdse tasustamise seadusandlikust regulatsioonist (palgaseaduse § 51 lg 5). Tööandja kohustuste selline laiendamine ei ole põhjendatud ega vajalik. Seadusandlus avaldatakse Riigi Teatajas ja igaühel on võimalik sellega tutvuda.

2. Loonuspalga vajalikkuse kohta
Eelnõu näeb ette loonuspalga maksmise võimaluse kaotamise (palgaseaduse § 6). Seletuskirja kohaselt ei leia loonuspalga maksmine kasutamist ja norm on oma tähtsuse minetanud.

Esitatud seisukohaga ei saa täielikult nõustuda. Vastavalt kehtiva palgaseaduse § 6 lg 2 on loonuspalk palk, mida ei maksta rahas, vaid tootena, hüvitisena, teenusena või väärtpaberina. Sõltuvalt ettevõtte tegevusest on loovuspalga maksmine mitmetel juhtudel õigustatud ja vajalik. Samas võib see olla töötajat motiveerivaks instrumendiks (nt loonuspalgana makstud äriühingu aktsia väärtus suureneb etttevõtte edukal toimimisel).

Kuna loonuspalga maksmine on võimalik ainult poolte kokkuleppel, siis ei kahjusta see kummagi töölepingu poole huve. Samas peab isikute tegutsemisvabaduse kitsendamine olema vajalik ja põhjendatud.

Loonuspalga maksmine tagab töötajale palga kättesaamise ka juhtudel, kui tööandjal puuduvad selleks rahalised vahendid.
Tööandjale on töökorralduse seisukohalt sageli otstarbekas töötaja toitlustamise korraldamine, tema varustamine vajalikuga jms, mis eeldab loonuspalga maksmise võimalikkust.

3. Tagatised rasedale sünnituseelseks läbivaatuseks
Eelnõu § 241 sätestab tööandja kohustuse anda rasedale arsti otsuses näidatud vaba aega sünnituseelseks läbivaatuseks, säilitades töötaja keskmise palga.
Leiame, et põhimõtte kehtestamine on õige, kuid vältimaks vaba aja meelevaldset andmist, tuleks see täpsemalt piiritleda, sätestades maksimumtähtaja.


Tarmo Kriis
tarmo@ettk.ee
6201908
Palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskiri
http://www.sm.ee/En14120.htm
0

Jälgi meid Facebookis   
×