Tööandjate Keskliit

О НАС

Мы верим, что в основе развития Эстонии и благополучия ее жителей стоят работодатели частного сектора. Чувствуя эту ответственность, мы сознательно взяли на себя активную роль в улучшении жизни в Эстонии. Центральный союз работодателей Эстонии возвышает свой голос в пользу яркого будущего своей страны от имени работодателей как в Эстонии, так и за рубежом.

 

 • Наша миссия заключается в способствовании росту экономики Эстонии и уровня жизни ее жителей. Для этого мы:
 • оказываем влияние на законодательную и представительную власть, чтобы принимались решения, нужные для экономического роста и улучшения предпринимательской среды;
 • делимся знаниями с предпринимателями и их союзами, чтобы помочь их росту и достижению лучших результатов;
 • рассказываем общественности об экономике и о роли работодателей и предпринимателей в ней.

 

В Центральный союз работодателей Эстонии входят все основные отраслевые союзы и многие крупные предприятия Эстонии. Всего Центральный союз объединяет напрямую и через союзы экономической отрасли более 2000 предприятий, которые являются работодателями для 250 тысяч работников.

Мы являемся единственной в Эстонии организацией предпринимателей, признанной социальным партнером и представляющей работодателей в советах Больничной кассы, Кассы по безработице и Фонда профессиональной квалификации, а также на обсуждении общегосударственной минимальной заработной платы. Мы поддерживаем экономическую среду, в которой по возможности большую часть решений, касающихся рынка труда, принимают его стороны без вмешательства государства.

Центральный союз работодателей Эстонии является членом Международной организации работодателей (IOE), Европейской организации предпринимателей BUSINESSEUROPE и Консультативного комитета по бизнесу и предпринимательству (BIAC) при Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Мы представляем интересы предпринимательской среды Эстонии в международных организациях в самом широком диапазоне. В своей международной деятельности мы стоим за открытый, сильный Европейский Союз с конкурентоспособной экономикой мирового уровня.

 

Наши приоритеты:

 • экономика, основанная на знаниях
 • защита прав предпринимателей
 • прозрачная налоговая среда
 • снижение налогов на рабочую силу
 • гибкие рабочие отношения
 • постоянное и превентивное переобучение
 • интернационализация высшего образования
 • качественное и престижное профессиональное образование
 • повышение доли технических специальностей в высшем образовании
 • улучшение имиджа предпринимателя
 • государственные поставки, отражающие ценности

testimonials

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit
Killu Maidla
tegevjuht

«Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on üks Tööandjate Keskliidu asutajaliikmetest. Meie sektor on väga tööjõumahukas ja on oluline, et nii töötajate kui tööandjate huvid oleksid tasakaalukalt esindatud ka seaduseloojate ees. Seda rolli on keskliit väärikalt täitnud. Hindame liidu professionaalset meeskonda, pikaajalisi kogemusi ja erialaliitude pidevat kaasamist ka töörühmade kaudu. Teame, et läbi Tööandjate Keskliidu oleme heas inforuumis ja saame kaasa rääkida olulistes küsimustes, milles poliitikud muidu ilma ettevõtjate kaasamiseta ehk liialt omapäi tegutseksid.»

Viru Keemia Grupp AS
Ahti Asmann
juhatuse esimees

“Tööandjate Keskliit on Eesti riigile tõsiseltvõetav sotsiaalne partner, mille hääl ja sõna on aina tugevamalt kõlama hakanud. Liidu liikmeid ühendades ning nende nimel kõneledes, muutub edastatav sõnum veenvamaks ja kaalukamaks. Usume, et iga otsus ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – inimestele, partneritele, klientidele, kohalikule kogukonnale. Tööandjate Keskliidu liikmena saame ise hõlpsamini kaasa rääkida Eesti tööstuse tuleviku teemadel ning olla partneriteks edukama ja väärtustloovama ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Sel viisil panustame nii tööstussektorite kestlikusse, tööhõivesse, töötajaskonna ja kogukonna heaollu kui ka Eesti riigi arengusse üldiselt.»

MDC Max Daetwyler
Kaili Vohnje
tegevjuht

“Eesti Tööandjate Keskliidu tegevus on olnud läbi aastate järjepidev ning tulemused ühiskondlikul tasandil väga kaalukad. See on ka põhjus, miks just antud liidu tööst soovime osa võtta. Meie ettevõte tegutseb aastaid juba rahvusvahelisel turul ning 2020. aasta sündmused on näidanud, kui oluline on pidevalt maailma majandusel kätt pulsil hoida. Samuti on see aasta näidanud, kui kiiresti muutub ettevõtluskeskkond ning sellest tulenevad vajadused meie tööturul. Võimalus ise panustada ja koostöö eeliseid igapäeva töös kasutada, saigi otsustavaks antud otsuse tegemise»

Eesti Toiduainetööstuse Liit
Sirje Potisepp
juhataja

„Eesti Tööandjate Keskliit on riigiga suhtlemisel mõjukas lobiorganisatsioon. Pean keskliitu kuulumist auasjaks, et toetada Eesti ettevõtluskeskkonna normaalsust ja vältida ametnike ülemvõimu. Koos oleme mõjuvõimsamad.”

Enics Eesti
Jaanus Aal

„Tootmine on ainuke reaalset väärtust loov tegevus. Lisaks pakutavale tööle investeeris Enics Eesti aastal 2014 inimestesse ca 16 000 h koolitust. Usume, et me oskame partneritena liidule nõu ja jõuga Eesti edu edendamisel abiks olla.”

Trev-2 Grupp AS
Sven Pertens

“Ettevõtjad loovad oma tegevusega uusi väärtusi, mis on eluliselt vajalikud Eesti riigi püsimiseks ning arenguks. Tööandjate keskliidu roll on praktilise kogemuse ja majandusliku mõtlemise viimine poliitilise tasandi otsustajateni. Liidu liikmena on meil võimalik meie kõigi käekäiku mõjutavates protsessides osaleda ja kaasa rääkida.”

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor
Enno Lend

„Teadmismahukas majandus pole üheski ühiskonnas tekkinud iseeneslikult. Kesk- ja kõrgtehnoloogia ettevõtete arengut soodustav keskkond on nüüdisajal kompleksne, seda toetav haridussüsteem on vaid üks edutegur. Kui meie haridussüsteem ei suuda mõjutada ettevõtete tehnoloogilist nihet otseselt, siis peaks ta olema võimeline adekvaatsemalt kohanduma töömaailma vajadustele.”

Riigimetsa Majandamise Keskus
Aigar Kallas
juhatuse esimees

„Tänases Eestis on endiselt kõige kõvemaks valuutaks töö. RMK-l on möödunud kümnendi lõpu madalseisusu järel õnnestunud juurde luua ca 3000 uut töökohta. Tänaseks töötab riigimetsas lisaks meie oma veidi enam kui 700-le töötajale veel ligikaudu 5000 inimest partnerettevõtete koosseisus. Tööandjate Keskliidu liikmete poolt tööandjatena võetud vastutust ja sellega kaasnevat kogemust võib usaldada! ”

Eesti Energia
Hando Sutter
juhatuse esimees

„Oleme Eesti suurim tööandja ja me vajame kvalifitseeritud, professionaalset tööjõudu. Tööandjate Keskliidu liikmena saame rääkida kaasa riigis toimuvates protsessides ja tehtavates valikutes, mis mõjutavad ka meie töötajaskonda. Hindan kõrgelt võimalust sellises diskussioonis osaleda.”

Swedbank Eesti
Ülle Matt
personalidirektor

„Koostöö ja suhtlus on edu võtmeks igal elualal. Eesti Tööandjate Keskliidu liikmena on meil võimalus koos teiste tööandjatega panustada parema ettevõtluskeskkonna loomisse. Meile on väga oluline kaasa rääkida tööhõive ja hariduse teemadel, sest näeme selles võimalust läbi motiveerituma ja targema töö suurendada ettevõtete ja tööjõuturu konkurentsivõimet.”

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×