Tööandjate Keskliit

RAUL ARON
analüütik-nõunik
+372 699 9305
+372 56475111
raul.aron@employers.ee

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud oluliselt aeglasemini kui palk jm sisendhinnad. Konkurentsivõime säilitamiseks või kasvatamiseks on vaja stuktuurset muutust majanduses ja ühiskonnas tervikuna. Innovatsioon on pikaajalises perspektiivis parim konkurentsivõime tagamise või tõstmise vahend ka nendele riikidele ja ettevõtetele, kes on hetkel igati konkurentsivõimelised. Eesti Tööandjate Keskliit on käivitanud innovatsioonitöörühma, mida kutsume innovatsiooni käivituskojaks. Käivituskoja tegevused peavad käivitama innovatsiooniimpulsi, et Eesti ettevõtete kasumlikkus ja konkurentsivõime taas tõusma panna. Oleme juba panustanud loodavasse teadus-arendus ja innovatsiooni ning ettevõtluse ühendstrateegiasse (TAIES), riigi poolt kavandatava Innovatsiooniagentuuri ja rakendusuuringute programmi loomisse, koostöös Statistikaametiga lihtsustanud teadus- ja arendustegevuse küsimustikku ettevõtjatele, pidanud arvukalt kohtumisi innovatsiooni valdkonna asjatundjatega jpm.

Tutvu toetuste ja teenustega, mida tööandjatel tasub kasutada teadus- ja innovatsioonitegevusteks.

Prioriteedid, millega Tööandjad tegelevad:

Erasektori kätes 

Jagatud pingutus era- ja avaliku sektori vahel

  • TAI inimressursi kasvatamine

Ootused riigile

  • Selge arusaam ja sammud majanduse kolme pöörde (toote- ja teenuse ning protsessi innovatsioonipööre, digipööre, rohepööre) jaoks vajalikust riigi toest
  • Innovatsiooni teenuskeskus / agentuur
  • TAI mõõtmine korda
  • Rakendusuuringute töökorraldus ja fookus paika
  • Riigi investeeringute fookuse oluline suunamine TAI-le

Teekaart teadus-arendus- ja innovatsioonirahani

Toetuste ja teenuste terviktabeli saad pdf-failina alla laadida siit

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur))Toetuse maksimummäär (eur) 

Horizon 2020

Maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Prioriteedid: tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses, ühiskonnas aktuaalsed probleemid. Võimalik osaleda koos Eesti või välisriikide ettevõtete ja teadusasutustega.

77 mld

Pole
fikseeritud

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades NUTIKAS

Aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Taotleja on ettevõte, kelle huvides uuring läbi viiakse.

25,5 mln

2 mln

Ressursside väärindamise teadus- ja arendustegevuse toetamine – ResTA

Toetada ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Uuringuid viiakse läbi ettevõtete huvides, kuid taotlejad ja uuringute läbiviijad on teadusasutused.

11 mln

770 000

H2020 projektide ettevalmistustoetus

Kompenseerib Horisont 2020 ja COSTi projektitaotluste koostamist. Projektitaotlus on ületanud hindamiskünnise, kuid ei pea olema edukas.

 

Konsortsiumi koordinaatorile (põhitaotlejale): 4000 €
Individuaalprojektile: 2400 €
Balti boonus: 1000 €

H2020: VKE-de toetusskeem EIC
Accelerator (VKE instrument)

Väga kõrge innovatsioonitasemega projektide toetusskeem VKE-dele toodete, teenuste, protsesside turuvalmis arendamiseks ja turule toomiseks (alates TRL 6)

 

Toetus kuni 2,5 mln
omakapitaliinvesteering kuni 15 min

Horiont 2020: Fast Track to
Innovation (FTI)

Väga kõrge innovatsioonitasemega projektide toetusskeem toodete, teenuste, protsesside turuvalmis arendamiseks (alates TRL 6). Osaleda saavad kuni 5-liikmelised konsortsiumid.

  
  

 1,8 mln

kuni 110 000 

Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine – RITA

Toetust antakse veel vaid uutele koroonaviirusega seotud uuringutele

Toetatakse ministeeriumide rakendusuuringute tellimist teadmuspõhisteks otsusteks, erialaliitudesse arendusnõunike värbamist jmt.

29 mln

1,5 mln

Arendusgrant

Taotlemine lõppenud

Uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Taotleda saab TA-asutuses töötav teadlane, aga ettevõtjad saavad olla kaasatud partnerid, eksperdid.

400 000

100 000

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)/Innovatsiooniagentuuri koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur)Taotluse maksimummäär(eur) 
Tooetarenduse toetusToetuse andmise eesmärk on aidata ettevõtjal kasvatada uuest või oluliselt muudetud tootest või teenusest rahvusvahelist müügitulu.17 mln500 000
Digidiagnostika toetustoetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika koostamist.1,1 mln5000-15 000
Suurinvestori toetussuunata töötleva tööstuse sektorisse investeeringuid, mis toetavad ettevõtja poolt kõrgema lisandväärtuse loomist ning ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu 1 mln
Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetusettevõtja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine Eestis alustava ja laieneva tugiteenus- ning arenduskeskuse tegevuse kaudu.3,5 mln200 000
Arendusosak Toetuse andmise eesmärk on VKE konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu. Eesmärk saavutatakse teadmiste- ja tehnoloogiasiirde, intellektuaalomandi kaitse alase võimekuse kasvu ning koostöö tihendamise kaudu TA asutustega ning nõustamise ja insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjatega, sealhulgas eeluuringuid ning tootmis- ja tehnoloogiaalast nõustamist pakkuvate asutustega.6 mln35 000
Välisvärbamise toetus Välisriigist IKT ning loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistide värbamine4 mln3000
InnovatsiooniosakVKE toetamine, et koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele4 mln6000
Ettevõtte arenguprogrammToetada tootearendust ja selle planeerimist ettevõtetes.63 mln500 000
Eesti – Norra koostööprogramm Green ICTEesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. Valdkonnad: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.  
Taotlemine mitmes voorus
Tootearendustoetus EurostarsVäikese- ja keskmise suurusega ettevõtete riikidevaheline teadus- ja arenduskoostööl põhinev tootearendus.2,5 mln300 000
Taotlemine mitmes voorus

Kredex toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur)Taotluse maksimummäär (eur)
Laenukäendus Laenude käendus 5 mln
TööstuslaenInvesteerimiseks võetud laenu omafinantseeringu katmiseks 2 mln
KapitalilaenOmafinantseeringu katmiseks 2 mln
Era- ja riskikapitalifondidEra- ja riskikapitali vahendamine  0,5-15 mln
StartupEstoniaAbi idufirmade rahastuse leidmisel
SmartCap Teadusmahukate Investeeringute FondKõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetamine, mille toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ning sellega seotud intellektuaalsel omandil.10 mln 
SuperangelSuperangel investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.  1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta, kuid fondi esmane investeering jääb suurusjärku 50 000 – 200 000 eurot
Karma VenturesKarma Ventures investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.   3 miljonit eurot ettevõtte kohta, millele lisanduvad võimalikud jätkuinvesteeringud
Tera VenturesTera Ventures investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse. 1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta, millele lisanduvad võimalikud jätkuinvesteeringud.
United AngelsUnited Angels investeerib eelkõige tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse. 1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil)Eesmärk või lühikirjeldusKogumaht (eur)Taotluse maksimummäär (eur)
Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimineBiometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et toetada taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamist, tekitades tastuvatest energiaallikatest toodetud kütustele nõudluse ja käivitades seeläbi biometaani tootmist 10,5 mln 4 mln, millest toetus on max 30% (1,2 mln)
Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanneEnergia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt: 1) kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus; 2) amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine; 3) soojusmajanduse arengukava koostamine; 4) lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.61 mlnToetus 50% kuludest, vt siin MW põhised määrad ja soojustorustiku kilomeeripõhised määrad §9 lg 5-6 
Ettevõtete ressursitõhususRessursitõhususe saavutamist ettevõtetes.7,1 mln (kogu maht 67,8 mln)200 000 eurot
Jäätmete ringlussevõtu toetamine (ST ja CO2 skeemid väljatöötamisel, aktiveeruvad juuli-september)Jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist, sõidukite soetamist ning biojäätmete ringlussevõtuks vajalike vahendite soetamist, tervikliku kogumissüsteemi soetamist ning kodukompostrite ja kodumajapidamises vajalike liigiti kogutud jäätmete konteinerite soetamist.CO2 ca 2,9 mln(avatud juulist-oktoobrini 2020) ja Sca 3 mln (avaneb oktoober-november)Varieerub meetmeti kuni 200 000 eurot või 200 001-1,5 mln
Elektriauto ostutoetusMeetme eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektrisõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning elektritranspordi propageerimine.1,2 mln + ca 400 000  voor5000 eurot auto (ettevõttele max 15 autot)
Keskkonna- ja kliimaprojektide kaasrahastamine1) Aidata kaasa ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse saavutamisele; 2) aidata kaasa keskkonna kaitsmisele ja keskkonna kvaliteedi parandamisele; 3) aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähendamise peatamisele ja ümberpööramisele, sh Natura 2000 võrgustiku toetamisele ning ökosüsteemide seisukorra halvenemise vastu võitlemisele; 4) tõhustada liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning vastavate õigusaktide väljatöötamist ja elluviimist; 5) toetada keskkonna- ja kliimavaldkonna paremat juhtimist kõikidel tasanditel, samuti kodanikuühiskonna, vabaühenduste ja kohalike osalejate suuremat kaasamist. Vastavalt projekti eelarvele
Keskkonnalaen(veemajandustaristu arendamiseks)Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veemajandustaristu arendamise projektide omafinantseeringu tagamiseks või käibemaksu tasumiseks. Laen
InnovatsioonifondInnovaatilised energiatõhusad lahendused (KIK teavitustegevused, EIB toetus) Suurprojektide voorus peab projekti kogueelarve olema vähemalt 7.5 miljonit EUR sh kaasrahastatakse 60% projekti innovaatilisest komponendist. Väikeprojektide vooru (avaneb 2020 lõpp, 2021 algus) oodatakse projekte kogueelarvega alla 7.5 milj. EUR.
Elektribussid (väljatöötamisel)Elektribusside soetamine 2021-2023 perioodil linnadesCa 4 mln. 
Rohemeede (tulemas)Kliimaneutraalse majanduse suunas liikumisele kaasa aitamine läbi rohetehnoloogiaalase iduettevõtluse edendamise ja üldhariduskoolide rohetehnoloogia teadusprojektide toetamise  Vooru eelarve: 300 tuh eur, millest 194 tuh eur rohetehnoloogia ettevõtluse arenguprogrammide tegevuste rahastamiseks ja 97,5 tuh eur üldhariduskoolide õpilastele suunatud rohetehnoloogiaalase teadlikkuse suurendamise projektide tegevuste rahastamiseks.Rohetehnoloogia projekti maksimaalne summa 30 tuh eurot. Üldhariduskoolide teadlikkuse suurendamise projekti maksimaalne summa 10 000 eurot.
Moderniseerimisfond (väljatöötamisel)Fookuses energiatõhusus: 1) taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmine ja kasutamine; 2) energiatõhususe parandamine; 3) energia salvestamine ja energiavõrkude moderniseerimine; 4) õiglane üleminek; 5) energiatõhususe arendamine transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas.väljatöötamiselväljatöötamisel

Soovin kaasa rääkida innovatsioonipoliitika arendamises