Tööandjate Keskliit

KRISTEL OITMAA
arendusnõunik
+372 522 8877
kristel.oitmaa@employers.ee

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud oluliselt aeglasemini kui palk jm sisendhinnad. Konkurentsivõime säilitamiseks või kasvatamiseks on vaja stuktuurset muutust majanduses ja ühiskonnas tervikuna. Innovatsioon on pikaajalises perspektiivis parim konkurentsivõime tagamise või tõstmise vahend ka nendele riikidele ja ettevõtetele, kes on hetkel igati konkurentsivõimelised. Eesti Tööandjate Keskliit on käivitanud innovatsioonitöörühma, mida kutsume innovatsiooni käivituskojaks. Käivituskoja tegevused peavad käivitama innovatsiooniimpulsi, et Eesti ettevõtete kasumlikkus ja konkurentsivõime taas tõusma panna. Oleme juba panustanud loodavasse teadus-arendus ja innovatsiooni ning ettevõtluse ühendstrateegiasse (TAIES), riigi poolt kavandatava Innovatsiooniagentuuri ja rakendusuuringute programmi loomisse, koostöös Statistikaametiga lihtsustanud teadus- ja arendustegevuse küsimustikku ettevõtjatele, pidanud arvukalt kohtumisi innovatsiooni valdkonna asjatundjatega jpm.

Tutvu toetuste ja teenustega, mida tööandjatel tasub kasutada teadus- ja innovatsioonitegevusteks.

Prioriteedid, millega Tööandjad tegelevad:

Erasektori kätes 

Jagatud pingutus era- ja avaliku sektori vahel

  • TAI inimressursi kasvatamine

Ootused riigile

  • Selge arusaam ja sammud majanduse kolme pöörde (toote- ja teenuse ning protsessi innovatsioonipööre, digipööre, rohepööre) jaoks vajalikust riigi toest
  • Innovatsiooni teenuskeskus / agentuur
  • TAI mõõtmine korda
  • Rakendusuuringute töökorraldus ja fookus paika
  • Riigi investeeringute fookuse oluline suunamine TAI-le

Teekaart teadus-arendus- ja innovatsioonirahani

Toetuste ja teenuste terviktabeli saad pdf-failina alla laadida siit

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur)) Toetuse maksimummäär (eur) 

Horizon 2020

Maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Prioriteedid: tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses, ühiskonnas aktuaalsed probleemid. Võimalik osaleda koos Eesti või välisriikide ettevõtete ja teadusasutustega.

77 mld

Pole
fikseeritud

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades NUTIKAS

Aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Taotleja on ettevõte, kelle huvides uuring läbi viiakse.

25,5 mln

2 mln

Ressursside väärindamise teadus- ja arendustegevuse toetamine – ResTA

Toetada ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Uuringuid viiakse läbi ettevõtete huvides, kuid taotlejad ja uuringute läbiviijad on teadusasutused.

11 mln

770 000

H2020 projektide ettevalmistustoetus

Kompenseerib Horisont 2020 ja COSTi projektitaotluste koostamist. Projektitaotlus on ületanud hindamiskünnise, kuid ei pea olema edukas.

 

Konsortsiumi koordinaatorile (põhitaotlejale): 4000 €
Individuaalprojektile: 2400 €
Balti boonus: 1000 €

H2020: VKE-de toetusskeem EIC
Accelerator (VKE instrument)

Väga kõrge innovatsioonitasemega projektide toetusskeem VKE-dele toodete, teenuste, protsesside turuvalmis arendamiseks ja turule toomiseks (alates TRL 6)

 

Toetus kuni 2,5 mln
omakapitaliinvesteering kuni 15 min

Horiont 2020: Fast Track to
Innovation (FTI)

Väga kõrge innovatsioonitasemega projektide toetusskeem toodete, teenuste, protsesside turuvalmis arendamiseks (alates TRL 6). Osaleda saavad kuni 5-liikmelised konsortsiumid.

   
Sektoriaalse mobiilsuse toetus Teadlase palkamine ettevõttesse.

 1,8 mln

kuni 110 000 

Green Deal Call

Taotluste vastuvõtt lõpeb 26. jaanuar 2021!

Horizon 2020 taotlusvoor Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks: sektoriaalsed väljakutsed, energeetika, transport, ringmajandus, „talust-taldrikule“ jne.

1 miljard

 

Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine – RITA

Toetust antakse veel vaid uutele koroonaviirusega seotud uuringutele

Toetatakse ministeeriumide rakendusuuringute tellimist teadmuspõhisteks otsusteks, erialaliitudesse arendusnõunike värbamist jmt.

29 mln

1,5 mln

Arendusgrant

Taotlemine lõppenud

Uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Taotleda saab TA-asutuses töötav teadlane, aga ettevõtjad saavad olla kaasatud partnerid, eksperdid.

400 000

100 000

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)/Innovatsiooniagentuuri koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur) Taotluse maksimummäär(eur)  

Rakendusuuringute programm

Taotlemine lõppenud vahendite lõppemise tõttu

Aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. 23 mln 3 mln  
Tooetarenduse toetus Toetuse andmise eesmärk on aidata ettevõtjal kasvatada uuest või oluliselt muudetud tootest või teenusest rahvusvahelist müügitulu. 17 mln 500 000  
Digidiagnostika toetus toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika koostamist. 1,1 mln 5000-15 000  
Suurinvestori toetus suunata töötleva tööstuse sektorisse investeeringuid, mis toetavad ettevõtja poolt kõrgema lisandväärtuse loomist ning ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu   1 mln  
Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus ettevõtja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine Eestis alustava ja laieneva tugiteenus- ning arenduskeskuse tegevuse kaudu. 3,5 mln 200 000  
Arendusosak Toetuse andmise eesmärk on VKE konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu. Eesmärk saavutatakse teadmiste- ja tehnoloogiasiirde, intellektuaalomandi kaitse alase võimekuse kasvu ning koostöö tihendamise kaudu TA asutustega ning nõustamise ja insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjatega, sealhulgas eeluuringuid ning tootmis- ja tehnoloogiaalast nõustamist pakkuvate asutustega. 6 mln 35 000  
Välisvärbamise toetus Välisriigist IKT ning loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistide värbamine 4 mln 3000  
Innovatsiooniosak VKE toetamine, et koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele 4 mln 6000  
Ettevõtte arenguprogramm Toetada tootearendust ja selle planeerimist ettevõtetes. 63 mln 500 000  
Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. Valdkonnad: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.      
Taotlemine mitmes voorus  
Tootearendustoetus Eurostars Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete riikidevaheline teadus- ja arenduskoostööl põhinev tootearendus. 2,5 mln 300 000  
Taotlemine mitmes voorus  

Kredex toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur) Taotluse maksimummäär (eur)
Laenukäendus  Laenude käendus   5 mln
Tööstuslaen Investeerimiseks võetud laenu omafinantseeringu katmiseks   2 mln
Kapitalilaen Omafinantseeringu katmiseks   2 mln
Era- ja riskikapitalifondid Era- ja riskikapitali vahendamine    0,5-15 mln
StartupEstonia Abi idufirmade rahastuse leidmisel
SmartCap Teadusmahukate Investeeringute Fond Kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetamine, mille toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ning sellega seotud intellektuaalsel omandil. 10 mln  
Superangel Superangel investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.    1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta, kuid fondi esmane investeering jääb suurusjärku 50 000 – 200 000 eurot
Karma Ventures Karma Ventures investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.     3 miljonit eurot ettevõtte kohta, millele lisanduvad võimalikud jätkuinvesteeringud
Tera Ventures Tera Ventures investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.   1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta, millele lisanduvad võimalikud jätkuinvesteeringud.
United Angels United Angels investeerib eelkõige tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.   1,5 miljonit eurot ettevõtte kohta

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur) Taotluse maksimummäär (eur)

Innovatsiooni suurprojektide voor

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2022

Innovaatilised energiatõhusad lahendused (KIK teavitustegevused, EIB toetus)

1-3-1,5 miljardit (sõltuvalt süsiniku hinnast)

NA

LIFE programm – keskkonna- ja kliimaprojektide kaasrahastamine

1) Aidata kaasa ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse saavutamisele; 2) aidata kaasa keskkonna kaitsmisele ja keskkonna kvaliteedi parandamisele; 3) aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähendamise peatamisele ja ümberpööramisele; 4) tõhustada keskkonna- ja kliimapoliitika ning vastavate õigusaktide väljatöötamist ja elluviimist; 5) toetada keskkonna- ja kliimavaldkonna paremat juhtimist kõikidel tasanditel.   Varieerub

Keskkonnalaen (veemajandustaristu arendamiseks)

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veemajandustaristu arendamise projektide omafinantseeringu tagamiseks või käibemaksu tasumiseks.   100% omafinantseeringust

Elektriauto ostutoetus

Hetkel vahendite lõppemise tõttu suletud

Meetme eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektrisõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning elektritranspordi propageerimine.    
Rohemeede (tulemas)

Kliimaneutraalse majanduse suunas liikumisele kaasa aitamine läbi rohetehnoloogiaalase iduettevõtluse edendamise ja üldhariduskoolide rohetehnoloogia teadusprojektide toetamise.

194 000 30 000
Moderniseerimisfond (väljatöötamisel)

Fookuses energiatõhusus: 1) taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmine ja kasutamine; 2) energiatõhususe parandamine; 3) energia salvestamine ja energiavõrkude moderniseerimine; 4) õiglane üleminek; 5) energiatõhususe arendamine transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas.

väljatöötamisel väljatöötamisel
Green Deal Call
Taotluste vastuvõtt ETAGis lõpeb 26. jaanuar 2021

Horizon 2020 taotlusvoor Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks: sektoriaalsed väljakutsed, energeetika, transport, ringmajandus, „Talust-taldrikule“ jne.

1 miljard  

Soovin kaasa rääkida innovatsioonipoliitika arendamises    Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
    ×