Tööandjate Keskliit

Kollektiivsetele koondamistele reageerimine

Eesti Töötukassa algatas 2005. aasta märtsis koostöös sotsiaalministeeriumi, tööturuameti, tööinspektsiooni ning tööandjate ja ametiühingute keskorganisatsioonidega projekti

Kollektiivsetele koondamistele reageerimine

Projekti läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond meetmest 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” 6 733 656 krooniga. Projekti kestus on 18 kuud (märts 2005 kuni september 2006).   

Projekti eesmärgiks on töötada välja kollektiivsetele koondamistele reageerimise teenus, mis peaks tagama koondamis- ja töötushüvitise kõrval kiire ja tõhusa abi koondatud töötajatele. Teenuse abil on kavas rakendada võimalikult paljud koondamisteate saanud töötajad tööle vahepealse töötusperioodita ning osutada töötuks jäänud koondatutele vajadustekohast ja tõhusat abi töölesaamiseks.

Projekti käigus selgitatakse välja, milliseid meetmeid on vajalik ja tulemuslik kollektiivse koondamise juhtumitel osutada. Kollektiivsetele koondamistele reageerimise terviklik süsteem põhineks eelkõige kõigi asjaomaste institutsioonide esindajatest meeskondade koordineeritud tööl konkreetsete juhtumitega.

Projekti eesmärgiks on töötada välja kollektiivsetele koondamistele reageerimise teenus, mis peaks tagama koondamis- ja töötushüvitise kõrval kiire ja tõhusa abi koondatud töötajatele. Teenuse abil on kavas rakendada võimalikult paljud koondamisteate saanud töötajad tööle vahepealse töötusperioodita ning osutada töötuks jäänud koondatutele vajadustekohast ja tõhusat abi töölesaamiseks.

Projekti käigus selgitatakse välja, milliseid meetmeid on vajalik ja tulemuslik kollektiivse koondamise juhtumitel osutada. Kollektiivsetele koondamistele reageerimise terviklik süsteem põhineks eelkõige kõigi asjaomaste institutsioonide esindajatest meeskondade koordineeritud tööl konkreetsete juhtumitega.

Kollektiivsetele koondamistele reageerimise teenuse käivitamise kesksed tegevused on:
· kollektiivsete koondamiste seniste andmete ja praktika analüüs ning rahvusvahelisest praktikast õppimine eesmärgiga saada teada, millised abinõud on suurkoondamiste puhul kõige efektiivsemad;
· kollektiivsetele koondamistele reageerimise teenuse väljatöötamine (sh meeskondade koosseisu määratlemine, nende moodustamise ja juhtimise põhimõtete ning töö sisu, meetodite ja protseduuride väljatöötamine);
· juhtumikorraldus- ja võrgustikutööalane koolitus meeskonnaliikmetele;
· teenuse piloteerimine: reageerimine olulise mõjuga kollektiivsetele koondamistele eri regioonides üle Eesti, selle käigus teenuse osutamine 1000 koondamisteate saanud töötajale;
· pilootprojekti tulemuste hindamine ja teenuse riikliku rakendusplaani väljatöötamine;
· projektist ja teenusest tööandjate, töötajate ja laiema avalikkuse teavitamine.

Projekti oodatavad tulemused
Projekti piloteerimise faasis osaleb 1000 koondamisteate saanud töötajat. Eesmärk on, et  55% (550 inimest) neist leiaks töö kohe pärast eelmise töösuhte lõppemist ja ilma vahepealset töötusperioodi kogemata. Neile inimestele, kes jäävad koondamise tulemusel töötuks, osutatakse vajalikku abi, et nad saaksid võimalikult kiirelt uuesti tööle naasta.

Projekti tulemusel:
· suureneb töötajate osakaal, kes asuvad kohe pärast töösuhte lõppu uuele tööle;
· lüheneb koondamise tagajärjel töötuks jäänud inimeste töötuse kestus;
· uue teenuse osutamiseks on koolitatud erinevatest institutsioonidest kokku 60 meeskonnaliiget ning üle Eesti moodustatud kümme meeskonda;
· pilootprojekti raames on reageeritud vähemalt kümnele kollektiivse koondamise juhtumile ja aidatud vähemalt 1000 koondamisteate saanud töötajat.

Loe lisaks projekt kohta Eesti Töötukassa kodulehelt.

Lisainfo:
Projektijuht Kätlin Kõverik, katlin.koverik@tootukassa.ee
Meeskondade koordinaator Maiken Sõrg, maiken.sorg@tootukassa.ee
Projektiassistent Teele Pehk, teele.pehk@tootukassa.ee
tel 667 9700

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×