Tööandjate Keskliit

Riigikogu andis rohelise tule muutuvtunni lepingute piloteerimiseks kaubanduses

Riigikogu võttis 25.11.2021 vastu töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse, millega piloteeritakse jaekaubandussektoris muutuvtunni kokkulepete kasutamist.

Muudatuste planeeritud jõustumistähtaeg on 2021. aasta 15. detsembril.

Uus regulatsioon põhineb 2021. aasta aprillis sõlmitud Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja sotsiaalministeeriumi vahel hea tahte kokkuleppele, millega piloteeritakse jaekaubanduses muutuvtunnikokkulepete kasutamist.

Muutuvtunni kokkulepete sõlmimise tulemusel peaks vähenema võlaõiguslike lepingute sõlmimine jaekaubandussektoris, mida on seni kasutatud töötajate tööaja paindlikkuse suurendamiseks.

Samuti peaks vähenema sektoris ületundide tegemine, mis on tingitud sellest, et suurenenud töömahtu ei ole tihti võimalik pikalt ette planeerida.

Kui pilootprojekt ennast õigustab võiks see laieneda kõigile sektoritele.

Töölepingu seaduse muutmine

Töölepingu seadust täiendatakse §-ga 431 järgmises sõnastuses:

Muutuvtunni kokkulepe jaekaubanduses

(1) Jaekaubanduse tegevusalal tegutseval tööandjal on õigus sõlmida kirjalikus vormis muutuvtunni kokkulepe töötajaga, kes töötab osalise tööajaga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul 12 tundi või enam ja kelle tunnitasu on vähemalt 1,2-kordne käesoleva seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud tunnitasu alammäär.

(2) Muutuvtunni kokkuleppe järgi võib töötaja lisaks kokkulepitud tööajale teha kuni kaheksa tundi tööd seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (muutuvtunnid). Kokkulepitud tööaeg ja muutuvtunnid kokku ei tohi ületada täistööaega.

(3) Muutuvtunni kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui:

1) kokkuleppe koostamise algatab töötaja kirjalikus vormis ja kokkulepe vastab käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustele;
2) tööandja peab töötaja muutuvtundide üle eraldi arvestust;
3) kokkulepe ei ole sõlmitud rohkem kui 17,5 protsendiga tööandja töötajatest.

(4) Töötajal on õigus muutuvtundide tegemisest keelduda. Muutuvtundidega nõustumist kinnitab töötaja iga kord kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

(5) Tööandja teatab töötajale muutuvtundide alusel töötamise vajadusest vähemalt 24 tundi ette.

(6) Summeeritud tööaja arvestuse korral võib muutuvtunde summeerida. Töötajaga kokkulepitud töötundide ja muutuvtundide summeerimisel kasutab tööandja sama arvestusperioodi. Muutuvtunnid tuleb summeeritud tööaja arvestuse korral kanda tööajakavasse, kus need on selgelt eristatavad. Arvestusperioodi lõppedes esitab tööandja töötajale selge ja arusaadava tööajakava, kus on kogu töötatud arvestusperioodi kohta eristatud kokkulepitud ja töötatud töötunnid, muutuvtunnid ja ületunnid.

Muutuvtunni kokkuleppe järelhindamine

Sotsiaalministeerium analüüsib koostöös sotsiaalpartneritega hiljemalt 2024. aastal muutuvtunni kokkulepete rakendamise mõju ja tulemuslikkust.

Muutuvtunni kokkulepete kehtivus

Muutuvtunni kokkulepped kehtivad kuni kokkuleppes märgitud tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2024. aasta 14. juunini.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×