Tööandjate Keskliit

Ootame tagasisidet jäätme- ja pakendiseaduste muudatustele

Eesti Tööandjate Keskliidult palutakse arvamust jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu osas. Ootame Teie tagasisidet 10. detsembrini aadressil raul@employers.ee või telefonitsi: 56475111.

Eelnõuga muudetakse jäätmeseadust (edaspidi JäätS) ja pakendiseadust (edaspidi PakS), et üle võtta ja rakendada Euroopa õigusest tulenevaid kohustusi.

Muuhulgas:

 • Muudetakse konkreetsemaks jäätmete liigiti kogumise nõudeid.
 • Jäätmete liigiti kogumise ja olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu saavutamise korraldus ja täitmise tagamine antakse seaduse tasandil ülesandeks kohalikele omavalitsustele.
 • Täpsustatakse nõudeid ohtlikke aineid sisaldavate materjalide eraldamisele enne hoonete lammutamist ning ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumisele.
 • Täiendatakse jäätmetekke vältimise meetmeid.
 • Tekib kohustus hakata kandma Euroopa Kemikaaliameti andmebaasi teavet selliste toodete kohta, mis sisaldavad väga ohtlikke aineid üle teatava massikontsentratsiooni.
 • Jäätmekavade nõuete täpsustamine.
 • Jäätmetekke vältimise programmi lisatakse toidujäätmete vältimise eriprogramm, mille eesmärk on vähendada toidujäätmete teket.
 • Kehtestatakse probleemtoote tootjatele, pakendiettevõtjatele, tootjate ühendustele ja taaskasutusorganisatsioonidele nõue rakendada enesekontrollisüsteemi.
 • Pakendiettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide auditeerimine muutub riskianalüüsipõhiseks.
 • Tekib volitatud esindaja kohustus probleemtoodete tootjatele ning pakendiettevõtjatele, kelle asukoht on väljaspool Eestit, kuid kes lasevad oma tooteid Eestis turule.
 • Kehtetstatakse uued pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvud 65% 2025. Aastaks ja 70% 2030. aastaks. Ringlussevõtu sihtarvud kehtestatakse pakendimaterjalide liikide kaupa.
 • Prügilasse on keelatud ladestada jäätmeid, mis ei ole läbinud töötlemist ja olmejäätmeid, mis on kogutud liigiti korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks.
 • Korduskasutuseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks liigiti kogutud olmejäätmete põletamise keeld.
 • Täpsustatakse ka vastutussätteid ja tõstetakse rikkumiste karistusmäärasid nii JäätSis kui PakSis. Muudetavad trahvimäärad puudutavad juriidilisi isikuid ja jäävad edaspidi vahemikku 100 000 kuni 400 000 eurot.
 • Keskkonnainspektsioonile antakse pädevus teostada haldusjärelevalvet kõikide kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekorraldusega seotud õigusaktide õiguspärasuse üle.

Eelnõu tervikteksti leiab siit ja seletuskirja siit

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×