Tööandjate Keskliit

Kas doktorant suudab teadusele tuginedes lahendada ära ettevõtte probleemi?

Tööandjate Keskliidu Innovatsiooni Käivituskoja ja 2% klubi eestvedaja Ivo Suursoo kirjutas Tööandjate Sõnumites, et ettevõtete panus teadus- ja arendustegevustesse on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Samuti kasvas pea rekordilisele tasemele teadus- ja arendustegevuste kulude suhe lisandväärtusesse, näitab Statistikaameti uuring Teadus- ja arendustegevus ettevõtetes.

Tööandjad investeerivad teadus-ja arendustegevustesse ja laialt on teada, et Eesti teadus on kõrgel tasemel. Kuivõrd jõuab aga teadus ja arendus ülikoolidest Eesti ettevõtetesse? Vastus on, et võiks jõuda oluliselt enam!

Maailmas katsetatakse erinevaid võimalusi ettevõtete ja ülikoolide usalduse tugevdamiseks ja koostööks doktoriõppe läbiviimisel. Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser: „Probleemiks on, et teadlased ei oska või ei söanda end ettevõtteile välja pakkuda, teiselt poolt ei pruugi ettevõtjad ka kuigi hästi aru saada, millised on meie teadlaste oskused ja võimalused.“

Akadeemilise ja erasektori koostöösidemete loomise eesmärgiks on suurendada ettevõtluse juhtivat rolli teadus- ja arendustegevuses ning suunata, et teaduse väljundid ja tulemused oleksid vastavuses Eesti majanduse arenguvajadustega.

Millist lisandväärtust loob ettevõtlusdoktorantuur?

Ettevõtlusdoktorantuuri eesmärk on teadvustada ja soodustada ettevõtlussektoris laiemalt arusaamist ning tekitada vajadust teaduspõhise arendustegevuse järele ja tõsta kõrgtehnoloogiliste töökohtade arvu kasvu.

Ettevõtlusdoktorantuur seob doktoriõpet märksa rohkem tegeliku elu probleemidega ning paneb doktorandid tegelema reaalselt ettevõtete probleemide lahendamisega. Ettevõtlusdoktorantuuri raames töötab doktorant ettevõttes, kuid õpingud ja juhendamise korraldab valdavalt ülikool. Rahvusvahelist kogemust arvestades on ettevõtlusdoktorantuuri hinnatud väga mõjukaks teadmussiirde viisiks, mis suurendab ettevõtete teaduse rakendamise võimekust, patendiloomet, eksporti ja müüki.

Koostöö ülikooliga annab ettevõttele ligipääsu teadmistele ja teadustaristule (nt laborid, aparatuur) ning võimaldab leida ka teisi koostöövorme, näiteks läbi riiklike ja rahvusvaheliste projektide. Teadlased tõstavad ettevõtete võimekust uudsete teadmiste ja tehnoloogiate kasutuselevõtuks ja innovatsiooniks. Samuti paraneb tootlikkus, kasvab lisandväärtus ning ettevõtted saavad liikuda väärtusahelas kõrgemale.

Küsitlesime mais ja juunis tosinat Tööandjate Keskliidu liiget, et saada teada, millised on ettevõtete ootused ettevõtlusdoktorantuuri läbinu oskustele. Viisime läbi põhjalikud telefoniintervjuud ettevõtjatega, kelle tooted või teenused eeldavad arvestatavat teadus- ja arendustegevust.

Olulisemad oskused, mis intervjuude käigus välja koorusid:

 • rahvusvahelise professionaalse kontaktvõrgustiku olemasolu (nt juhtimine, tootearendus, müük);
 • valmidus olla „sillaks“ ettevõtte ja ülikooli vahel;
 • võime luua toimivaid kontakte teadlastega ning kaasata neid ettevõtte uurimisprojektides;
 • oskus leida üles ja tuua ettevõttesse valdkonna kõige uuemat infot (isegi enne artikleid teadusajakirjade);
 • kvaliteedijuhtimissüsteemide protsessides osalemine
 • osalemine töögruppides (sh rahvusvahelistes), mis võimaldab efektiivset teadmussiiret ettevõttesse;
 • teadusartiklite kirjutamise, lugemise, arusaamise ja „maakeelde tõlgendamise“ võimekus;
 • arusaamine statistilistest meetoditest;
 • võime tegeleda suurte andmehulkadega;
 • veenev teaduskeelne mõtete ja eneseväljendusoskus nii eesti kui inglise keeles (nii suuliselt kui kirjalikult);
 • analüütiline mõtlemine, suure pildi ja terviksüsteemi nägemise oskus;
 • inimeste ja protsesside juhtimise oskus;
 • esinemis- ja koolitamisoskus;
 • süsteemsus, multifunktsionaalsus, hea riskitaluvus;
 • koostööprojektide initsieerimise võimekus;
 • küpsed ja väärikad isiklikud tõekspidamised ja väärtused.

 

Hetkel on käimas doktorantuurireform, mille raames kaasajastatakse kogu doktoriõppe süsteemi ja loodetavasti ajakohastatakse doktorantuuri õppekavasid ettevõtjate ootustele veelgi enam vastavamaks.

Kutsume siinkohal kõiki Tööandjate Keskliidu liikmeid avaldama arvamust ja jagama oma häid mõtteid ettevõtlusdoktorantuuri osas, kirjutades kristel@employers.ee või helistades 522 8877.

Kristel Oitmaa
Eesti Tööandjate Keskliidu arendusnõunik

Kaanefoto: canva.com

Kristel Oitmaa foto: erakogu

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×