Tööandjate Keskliit

Euroopa Komisjoni energiahindade meetmetepakett erakorralise olukorra leevendamiseks

Oktoobri keskel võttis Euroopa Komisjon vastu vastu energiahindu käsitleva teatise, et tegeleda energiahindade üleilmse erakorralise tõusuga, mis prognooside kohaselt kestab läbi talve, ning aidata Euroopa elanikke ja ettevõtjaid.

Teatis sisaldab meetmepaketti, mida EL ja selle liikmesriigid võivad kasutada praeguse hinnatõusu vahetu mõju leevendamiseks ja selleks, et tugevdada vastupidavust tulevastele vapustustele. Lühiajalised riiklikud meetmed hõlmavad erakorralist sissetulekutoetust kodumajapidamistele, riigiabi ettevõtjatele ja sihipäraseid maksuvähendusi. Komisjon toetab ka investeeringuid taastuvenergiasse ja energiatõhususse, uurib võimalikke meetmeid energia salvestamiseks ja gaasivarude ostmiseks ning hindab elektrituru praegust korraldust.

Esmatähtsaks peetakse sihipäraseid meetmeid, millega saab kiiresti leevendada hinnatõusu mõju kaitsetutele tarbijatele ja väikeettevõtjatele. Need meetmed peaksid olema kergesti kohandatavad kevadel, mil on oodata olukorra stabiliseerumist. Pikaajalist energiasüsteemi ümberkujundamist ega investeeringuid puhtamatesse energiaallikatesse ei tohiks katkestada.

Kohesed meetmed tarbijate ja ettevõtjate kaitseks:

 • anda energiaostuvõimetutele tarbijatele erakorralist sissetulekutoetust, näiteks vautšerite või arvete osalise maksmise kaudu, mida saab toetada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tuludest;
 • lubada arvete maksmist ajutiselt edasi lükata;
 • kehtestada kaitsemeetmed, et vältida võrgust lahtiühendamist;
 • alandada ajutiselt ja sihipäraselt vähekaitstud kodumajapidamiste maksumäärasid;
 • anda abi ettevõtjatele ja tööstusharudele kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega;
 • tõhustada rahvusvahelist energiaalast teavitustegevust, et tagada rahvusvaheliste turgude läbipaistvus, likviidsus ja paindlikkus;
 • uurida võimalikku konkurentsivastast käitumist energiaturul ja paluda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel (ESMA) veelgi tõhustada CO2-turu suundumuste jälgimist;
 • võimaldada laialdasemat juurdepääsu taastuvelektri ostulepingutele ja toetada neid kõrvalmeetmete kaudu.

Keskpika perioodi meetmed väiksema CO2-heitega ja vastupidava energiasüsteemi saavutamiseks:

 • suurendada investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse, renoveerimisse ja energiatõhususse ning kiirendada taastuvenergia enampakkumisi ja lubade andmise menetlusi;
 • arendada energiasalvestusvõimsust, et toetada uute taastuvate energiaallikate, sealhulgas akude ja vesiniku osakaalu suurenemist;
 • paluda Euroopa energeetikasektorit reguleerivatel asutustel (ACER) uurida elektrituru praeguse korralduse eeliseid ja puudusi ning esitada komisjonile vajaduse korral soovitusi;
 • kaaluda varustuskindluse määruse läbivaatamist, et tagada gaasihoidlate parem kasutamine ja toimimine Euroopas;
 • uurida, millist kasu võiks tuua liikmesriikidepoolsed gaasivarude vabatahtlikud ühishanked;
 • luua uued piiriülesed piirkondlikud gaasitarnete riskirühmad, et analüüsida riske ja anda liikmesriikidele nõu riiklike ennetavate ja hädaolukorra tegevuskavade koostamisel;
 • suurendada tarbijate rolli energiaturul, andes neile võimaluse valida ja vahetada tarnijaid, toota oma elektrit ja ühineda energiakogukondadega.

Euroopa Komisjon leiab, et meetmepaketis esitatud meetmed aitavad õigeaegselt reageerida praegusele energiahindade tõusule, mis on tingitud erandlikust üleilmsest olukorrast. Samuti aitavad meetmed kaasa taskukohasele, õiglasele ja kestlikule energiasüsteemi ümberkujundamisele Euroopas ning suuremale energiasõltumatusele. Investeeringud taastuvenergiasse ja energiatõhususse mitte ainult ei vähenda sõltuvust imporditud fossiilkütustest, vaid tagavad ka taskukohasemad energia hulgimüügihinnad, mida üleilmsed tarnepiirangud vähem mõjutavad. Üleminek puhtale energiale on parim kindlustus selliste hüppeliste hinnatõusude vastu tulevikus ning seda tuleb kiirendada, mõeldes ka kliimaprobleemidele.

Järgmised sammud:

Volinik Kadri Simson tutvustas teatist ja meetmepaketti neljapäeval, 14. oktoobril Euroopa Parlamendi liikmetele ja 26. oktoobril energeetikaministritele. Euroopa juhid arutavad energiahindade probleemi 21.–22. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Rohkem informatsiooni on võimalik leida Euroopa Komisjoni lehelt.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×