Tööandjate Keskliit

Veokite kavandatavad sõidupiirangud riivavad ettevõtjate põhiõigusi

Riigikogu menetluses on liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis lubaks maanteeametil piirata veokite liiklust teatud teelõikudel kindlatel kellaaegadel. Tööandjate keskliit näeb selles tõsist ohtu Eesti õigussüsteemile ja autotranspordi arengule. Sõidupiirangute kehtestamine riivab ettevõtlusvabadust ja omandipõhiõigust. Mida tõsisem on riive, seda kaalukamad peavad olema seda õigustavad põhjused ja seda üksikasjalikum volitusnorm.

Samasugune piirang kehtis ebaseaduslikuna Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel 2007/2008 sügistalvel, mil reedeti oli üle 12-meetristel veokitel ja autorongidel keelatud sõita kl 13–20 Jüri liiklussõlmest Kärevere ristmikuni. Maanteeameti arvutuste kohaselt tähendas üks õhtu veoautode sõidukeeldu autovedajatele hinnanguliselt 40 000–48 000 krooni lisakulu.

Seaduseelnõu (427 SE) kohaselt täiendatakse liiklusseaduse § 45 lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Avalikult kasutatava tee omanikul on õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite või jalakäijate liiklemist või keelata see liiklejate ohutuse tagamiseks või tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks või rahvatervise seaduse tähenduses ohutu elukeskkonna tagamiseks.”

Igasuguse piirangu kehtestamisel tuleb arvestada, et see oleks kohane, vajalik ja valitud eesmärgi suhtes proportsionaalne. Õiguskantsleri hinnangul tuleb sõidupiirangute kehtestamisel ühelt poolt kaaluda isikute huvi avalikul teel liigelda ja teiselt poolt asjaolusid, mille tõttu liikluspiirangud kehtestatakse. Vajadus liikluspiirangu kehtestamiseks peab kaaluma üles isiku huvi avalikul teel liiklemiseks.

Seaduseelnõu jätab selgusetuks, kuidas on võimalik anda nii laiapiirilist, isikute põhiõigusi riivavat volitust. Sätte tekst räägib liikluse ajutisest või alalisest piiramisest või keelamisest. Paraku on tegu määratlemata õigusmõistetega. Kui kaua kestab ajutine piiramine, mis vahe on alalisel piiramisel ja keelamisel? Teksti kohmakuse tõttu ei anna eelnõu sõnastus võimalust piirata ainult teatud kategooria ja suurusega sõidukite liiklust – saab piirata kas kõigi sõidukite või kõigi jalakäijate liiklemist.

Liiklusseadus reguleerib liikluse korraldamist Eesti teedel ning sätestab liiklusohutuse tagamise alused ja põhinõuded. Liikluse korraldamise eesmärgiks on tagada häireteta, sujuv, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt kahjustav liiklus. Seega on eelnõus toodud eesmärgid – nagu ohutu elukeskkonna tagamine ja tee ning teerajatiste kaitse – seaduse eesmärkidest laiemad.

Põhiseaduse § 34 kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks. Paraku ei kattu eelnõus toodud eesmärgid täielikult põhiseaduses toodud reservatsiooni tingimustega.

Konkreetsel teel kindlal ajavahemikul veokite ja autorongide (v.a bussid) liiklemise piiramise positiivne mõju liiklejate ohutuse tagamisel ei ole piisavalt tõendatud. Lisaks halvendab veokiliikluse suunamine teedele, kus juhtidel puuduvad vastavad peatumis- ja puhkamisvõimalused, sealseid liiklustingimusi.

Kui seadusemuudatuse eesmärk on vältida tee ja teerajatiste kahjustusi, siis on vaja otsida lahendust teeseaduse muutmisest. Liikluspiirangute põhilised teekaitse kriteeriumid (millistele sõidukitele, mis põhjusel, millistel tingimustel) peavad tulenema teeseadusest. Neid piiranguid saab rakendada liikluse korraldamisega.

Eeltoodut arvesse võttes leiab tööandjate keskliit, et eelnõus pakutud regulatsioon ei sobi probleemi lahendamiseks. Koostöös eelnõu algatajaga on vaja leida lahendus, mis sätestaks liikluspiirangu võimalikult täpselt, sobiks õigussüsteemi ja oleks õigusaktidega kooskõlas. Keskliit saatis vastava märgukirja Riigikogu majanduskomisjonile ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile.

Jälgi meid Facebookis   
×