Tööandjate Keskliit

Euro kasutuselevõtt ja maksukoormuse ohjamine – eeldused majanduskasvu taastumiseks

Eesti suuremad ettevõtlusorganisatsioonid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit kutsuvad Vabariigi Valitsust ja Riigikogu üles astuma otsustavaid samme, et tagada Eesti maksupoliitiline stabiilsus ning euroalaga ühinemiseks vajalike kriteeriumite täitmine.

Ettevõtlusorganisatsioonid tunnustavad kõrgelt riigi seniseid samme avaliku sektori efektiivsemaks muutmisel ning kulude kokkuhoiul, kuid samamoodi peavad vajalikuks jätkata tõsiseid pingutusi eelarvetasakaalu säilitamiseks Maastrichti kriteeriumite piires.

Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani sõnul tuleb praeguses olukorras võtta tarvitusele kõik vahendid eelarvetasakaalu parandamiseks ja kindlustada riigi jätkusuutlik areng. „Euro on võimalik kasutusele võtta ilma, et peaksime kõvasti laenama hakkama, ohtu seadma oma tulevikku suunatud investeerimisvõime või halvama haldussuutlikkuse. Majanduse konkurentsivõime tõusule ei aita aga kindlasti kaasa maksude tõstmine, vaid ikka avaliku halduse efektiivsemaks muutmine.“

Tööandjate keskliidu volikogu esimehe Enn Veskimägi sõnul on pikaajalise majanduskasvu tagamiseks vajalik Eesti majanduse jätkuv ümberstruktureerimine ja tööhõive küsimustega süsteemsem tegelemine. „Peaksime täna pöörama erilist tähelepanu toetustele uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks, meetmetele, mis tõstaksid töötajate kvalifikatsiooni ja leevendaksid tööpuudust ning jätkama struktuursete reformide elluviimisega,“ täpsustas Veskimägi.

Senised sammud valitsussektori eelarvepuudujäägi hoidmisel 3% piires on olnud valdavalt õiged. Selle kinnituseks on nii IMF-i kui Euroopa Komisjoni hiljutised positiivsed hinnangud Eestile. Kõige olulisema tunnustuse Eesti püüdlustele saame vaid juhul, kui suudame täita kõik eurole ülemineku tingimused ning läbida positiivselt kevadel toimuva korralise hindamise. Riigikogu poolt vastu võetav 2010. aasta riigieelarve peab nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt veenma kõiki, et Eesti täidab 2010. aastal euro kasutuselevõtuks vajalikud kriteeriumid.

Eelkõige peame oluliseks suurendada avaliku sektori efektiivsust ja kindlasti on võimalik eelarvepositsioonide parandamine ka täiendavate mittemaksuliste tulude kasutuselevõtmisega. Ettevõtlusorganisatsioonide hinnangul ei tohi praeguses olukorras astuda samme, mis veelgi maksukoormust suurendaksid. Samuti tuleb vältida sellega kaasnevat maksude administreerimiskulude kasvu.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu ühispöördumine