Tööandjate Keskliit

Avalda arvamust: riigikaitseks oluliste tegevusalade määramine

Riik on saatnud osapooltele arvamuse avaldamiseks eelnõu, millega määratakse riigikaitse tagamiseks vajalikud tegevusalad. Eelnõu kehtestamise aluseks on riigikaitseliste sundkoormiste seadus §9 p.1, millega kehtestatakse loetelu riigikaitse, sh sõjalise riigikaitse korraldamisel või selle toetamiseks vajalikest tegevusaladest.

Teenustele riigikaitseliste sundkoormiste seadmine toimub teenust osutava ettevõtte sundkasutuse kaudu.
See tähendab, et sundkasutus toimub kas ettevõtte omanikule või valdajale kohustusliku riigikaitselise ülesande andmisena, või ettevõtte ajutiselt riigi valdusesse võtmise kaudu. Sundkasutusele võetud ettevõtte omanik või valdaja on sõjaseisukorra väljakuulutamise järel kohustatud viivitamatult asuma täitma kohustuslikke riigikaitselisi ülesandeid.

Oluline on silmas pidada, et koondkava kinnitamine ei too üldise kaitsevalmiduse ajal ettevõtetele lisakohustusi peale mõningase halduskoormuse. Näiteks kaasaaitamiskohustuse näol, kui Kaitseressurside ameti töötajad soovivad tutvuda ettevõtte tootmisvõimsusega.

Selleks, et riik suudaks hinnata ettevõtte koormamise vajadust, peab ettevõtte omanik või valdaja võimaldama selleks volitatud ametiisikul tutvuda ettevõtte tootmisvõimaluste, tooraine ning materjalide tagavaradega.

  • Sõjaseisukorra ajal antud riigikaitselised ülesanded kuuluvad ettevõtte omaniku või valdaja poolt täitmisele viivitamatult või ettenähtud tähtajaks.
  • Sundkasutusele võetud ettevõtte omanikul või valdajal on õigus nõuda sõjaseisukorra ajal Eestis tegutsevatelt tema lepingulistelt tarnijatelt riigi poolt soovitud teenuse toimimiseks vajalike seadmete, tooraine ja materjalidega varustamist esmajärjekorras, ehk tema tellimus tuleb täita esimesena.
  • Vajadusel peab riik tagama ise vajalike vahendite olemasolu, sh teistele isikutele määratud sundkoormiste kaudu. Näiteks betoonelementide tootmiseks vajalike vahendite võõrandamine või toiduainetetööstusele asjaomasest riigi reservist vahendite eraldamine. 
  • Ettevõtte ajutiselt riigi valdusesse võtmine võib toimuda sõjaseisukorra ajal, lähtudes üldistest riigikaitselistest huvidest juhul, kui ettevõtte omanik või valdaja ei täida või keeldub täitmast temale antud kohustuslikku riigikaitselist ülesannet.

Vabariigi Valitsuse korraldus ja loetletud tegevusalad ja teenused, mis on vajalikud riigikaitse toetamiseks ning mis võivad seetõttu saada sundkoormatud.

Küsimused ja tagasiside palume saata Tööandjate Keskliidu õigusnõunik Piia Zimmermannile piia@employers.ee hiljemalt 18.12.2020.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×