Tööandjate Keskliit

AVALDA ARVAMUST: Euroopa Komisjoni andmealase õigusakti väljatöötamise kava

Euroopa Komisjon on alustanud avalikku konsultatsiooni andmealase õigusakti (Data Act) kohta, mille väljatöötamise idee käidi välja 2020. aastal avaldatud Euroopa andmestrateegias. Ettepaneku avaldamine on planeeritud 2021. a detsembri keskpaika. Andmealase õigusakti peamine eesmärk on hõlbustada juurdepääsu andmetele, käsitledes nii ettevõtetevahelist (B2B) andmevahetust kui ka ettevõtetelt riigile (B2G) andmete jagamise edendamist avalikes huvides, nt avalike teenuste arendamiseks või paremaks poliitikakujundamiseks. Konsultatsioonis käsitletakse ka spetsiifilisemaid teemasid, nt nutilepingud ja IoT andmetega seotud õigused. Algatuse raames on kavas läbi vaadata ka andmebaaside õiguskaitset käsitlev direktiiv 96/9/EÜ, et tagada selle jätkuv asjakohasus andmepõhise majanduse jaoks.

Konsultatsioonis käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Avalikes huvides andmete jagamine ettevõtetelt riigile
  • Andmete jagamine ettevõtete vahel
  • Andmete jagamise vahendid: nutilepingud
  • Ametialasest kasutamisest tulenevate asjade interneti isikustamata andmete õiguste selgitamine
  • Ülekantavuse parandamine pilveteenuste ärikasutajate jaoks
  • Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 20 kohase andmete ülekandmise õiguse täiendamine
  • Intellektuaalomandi õigused – andmebaaside kaitse
  • Isikustamata andmete kaitsemeetmed rahvusvahelises kontekstis

Asjaosalised ministeeriumid koostavad Eesti seisukohad küsimustikule vastamiseks ja ühtse vastuse, mida on kavas arutada Riigikantselei ELi koordinatsioonikogus augusti keskpaigas, vajadusel ka Vabariigi Valitsuses. Olete soovi korral oodatud protsessi sisendit andma anna-liisa.parnalaas@mkm.ee  või piia@employers.ee hiljemalt 23. juuliks 2021. Sidusrühmadel võimalik avalikku konsultatsiooni panustada ka otse küsimustikule vastates. 

Konsultatsiooni küsimustik ja esialgne mõjuhinnang, kust saab algatuse skoobist ja probleemipüstitusest põhjalikuma ülevaate.

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×