Tööandjate Keskliit

Tööandjate seisukoht täiskasvanuhariduse edendamiseks

Tööandjate seisukoht esitati arutamiseks Sotsiaalmajandusnõukogu istungil

2000 aastal võeti Euroopa Ülemkogu erakorralisel tippkohtumisel vastu Lissaboni strateegia, mis seadis eesmärgiks muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistel põhinevaks majanduseks. Majandus- ja sotsiaalpoliitika eesmärgiks Lissaboni strateegia kohaselt peab kujunema täistööhõive taastamine ning piiramatute võimaluste loomine hariduse, koolituse ja elukestva õppe võimaldamiseks. Strateegia seab eesmärgiks täiskasvanuhariduse osakaalu suurenemist 15%-ni 25-64 aastaste elanike koguarvust.

Tööandjate Keskliit peab Eesti majanduse jaoks tõsiseks probleemiks noorte suurt väljalangevust nii põhi- kui kutseharidusest. Lisaks kvalifikatsioonita noorte arvu suurenemisele toimub paljudes valdkondades üleproduktsioon erialade osas, mida tööturul ei vajata. Lahendamaks tööturul tekkinud probleeme tuleb oluliselt suurendada täiskasvanuhariduses osalejate hulka. Vastupidiselt Lissabonis kokkulepitud strateegiale on Eestis täiskasvanuhariduse osakaal paraku aastast aastasse langenud, moodustades 1999 aastal 6,5% ning 2002 aastal vaid 5,2% 25-64 aastaste elanike koguarvust. Võrdluseks: nii Soomes kui Rootsis osaleb täiskasvanukoolituses pidevalt 19% 25-64 aastasest elanikkonnast.

Selleks, et täita Lissaboni strateegias seatud eesmärke – muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistel põhinevaks majanduseks, kus on tagatud jätkusuutlik areng, töökohtade arvu kasv ja töö kvaliteedi tõus – tuleb tööandjate hinnangul soodustada ettevõtjate poolseid investeeringuid elukestvas õppes osalemiseks. Sarnasel seisukohal on ka Euroopa Liidu tööandjate keskorganisatsioon UNICE.

Tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 10 sätestab, et erisoodustus on muuhulgas täiskasvanute koolituse seaduse § 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine. Tööandjate Keskliit on seisukohal, et maksusüsteemi eesmärgiks on lisaks avaliku sektori teenuste kvaliteedi tagamisele ka majanduskeskkonna kujundamine s.h. tööturul toimuvate protsesside suunamine. Soodustamaks ettevõtete investeeringuid põhivarasse, on tänaseks päevaks kaotatud ettevõtete tulumaks. Soodustamaks investeeringuid inimkapitali tuleks kaotada tulumaks kulutustelt, mis on tehtud täiskasvanute koolituse seaduse § 3 tähenduses.

Tarmo Kriis
Eesti Tööandjate Keskliit

06.01.2004

Jälgi meid Facebookis   
×