Tööandjate Keskliit

Tööandjate seisukoht täiskasvanuhariduse maksustamise osas

TÖÖANDJATE POOLT TEHTUD TÄISKASVANUHARIDUSE KULUTUSTE  VÄLJAARVAMINE ERISOODUSTUSTE HULGAST

Tööandjate Keskliidu seisukoht Valitsuse ja ettevõtlusorganisatsioonide ümarlaual 3. märtsil 2004.

Tööandjate Keskliit peab Eesti majanduse jaoks tõsiseks probleemiks noorte suurt väljalangevust nii põhi- kui kutseharidusest. Lisaks kvalifikatsioonita noorte arvu suurenemisele toimub paljudes valdkondades üleproduktsioon erialade osas, mida tööturul ei vajata. Lahendamaks tööturul tekkinud probleeme tuleb oluliselt suurendada täiskasvanuhariduses osalejate hulka. Vastupidiselt Lissabonis kokkulepitud strateegiale on Eestis täiskasvanuhariduse osakaal paraku aastast aastasse langenud, moodustades 1999 aastal 6,5% ning 2002 aastal vaid 5,2% 25-64 aastaste elanike koguarvust. Nii Soomes kui Rootsis osaleb täiskasvanukoolituses pidevalt 19% 25-64 aastasest elanikkonnast.

Selleks, et täita 2000 aastal Lissaboni strateegias seatud eesmärke – suurendada täiskasvanuhariduse osakaalu 15%-ni 25-64 aastaste elanike koguarvust ning muuta EL maailma kõige konkurentsivõimelisemaks ja dünaamilisemaks teadmistel põhinevaks majanduseks, kus on tagatud jätkusuutlik areng, töökohtade arvu kasv ja töö kvaliteedi tõus – tuleb soodustada ettevõtjate poolseid investeeringuid elukestvas õppes osalemiseks. Sarnasel seisukohal on ka Euroopa Liidu tööandjate keskorganisatsioon UNICE.

Tulumaksuseaduse § 48 lg 4 p 10 sätestab, et erisoodustus on muuhulgas täiskasvanute koolituse seaduse § 3 tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine. Tööandjate Keskliit on seisukohal, et maksusüsteemi eesmärgiks on lisaks avaliku sektori teenuste kvaliteedi tagamisele ka majanduskeskkonna kujundamine s.h. tööturul toimuvate protsesside suunamine. Soodustamaks ettevõtete investeeringuid põhivarasse, on tänaseks päevaks kaotatud ettevõtete tulumaks. Soodustamaks investeeringuid inimkapitali tuleb tulumaksuseaduse § 48 täiendada lõikega 9, mille kohaselt arvatakse alates 01.01.2005.a. erisoodustuste hulgast välja tööandjate kulutused, mis on tehtud täiskasvanute koolituse seaduse § 3 alusel.

Juhul, kui peetakse vajalikus väljaarvatavatele kulutustele piirangute seadmist,  tuleks lähtuda põhimõttest, mille kohaselt erisoodustuste hulka ei kuulu:

1. tööandja poolt tasutud töötaja tasemekoolituse kulud täiskasvanute koolituse seaduse § 3 lõige 1 tähenduses summas kuni 20 000 krooni aastas iga koolituses osalenud töötaja kohta;

2. tööandja poolt tasutud töötaja vabahariduskoolituse kulud täiskasvanute koolituse seaduse § 3 lõige 3 tähenduses summas kuni 10 000 krooni aastas iga koolituses osalenud töötaja kohta.

Käesolevat temaatiukat on korduvalt käsitletud kolmepoolsetel läbirääkimistel, kus valitsust on esindanud sotsiaalminister Marko Pomerants ning haridusministeeriumi Thor-Sten Vertmann. Sotsiaalminister on lubanud Tööandjate Keskliidu ettepaneku edastada valitsuse kabinetiistungile.

Koostandu: Tarmo Kriis, Eesti Tööandjate Keskliidu juhatuse liige

Jälgi meid Facebookis   
×