Tööandjate Keskliit

Tööandjate Keskliidu seisukoht ettevõtte tulumaksusüsteemi muutmisest

ÄRAKIRI Tööandjate Keskliidu 21. juuni 2006 kirjast rahandusministrile.

Ettevõtte tulumaksusüsteemi muutmisest

Lugupeetud härra Sõerd,

Eesti on Euroopa Liiduga liitumislepingu alusel võtnud endale kohustuse viia tulumaksuseadus hiljemalt 2009. aasta alguseks kooskõlla Euroopa Nõukogu direktiiviga nr 90/435/EMÜ.

Selleks on rahandusministeerium töötanud välja kava üleminekuks klassikalisele maksusüsteemile kehtestades 10% maksumäära. Tasumisele kuuluv tulumaks arvutataks ettepaneku kohaselt maksubaasilt, mis saadakse raamatupidamisliku kasumi korrigeerimise tulemusena, sh maksuamortisatsiooniga. Maksustamisperioodiks oleks majandusaasta, kuid maksu tasumine toimuks avansiliste maksetena. Vähemalt 10%-lise osalusega  emaettevõtjale makstud dividendidelt tulumaksu kinni ei peetaks. Dividendide jaotamisel füüsilistele isikutele peetaks täiendavalt kinni tulumaksu 10%, mis tagaks füüsiliste isikute tegelikuks maksumääraks ligikaudu 20%.

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu asus 14.06.2006.a. seisukohale, et rahandusministeeriumi ettepanek pole vääriline alternatiiv kehtivale süsteemile, kuna hoolimata 10% maksumäärast ei ole see ettevõtjate jaoks piisavalt atraktiivne. Kuigi tänase tulumaksusüsteemiga jätkamine sisaldab mitmeid tulevikus tekkida võivaid riske, on see siiski formaalselt kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga nr 90/435/EMÜ artikli 5 lõikega 1 ning Euroopa Liidu asutamislepingus sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõttega. Teistest direktiividest tulenevad nõuded saab Eesti tulumaksusüsteemi muutmise protsessis seadusesse sisse viia.

Samuti puudub rahandusministeeriumi kavas konkreetne ettepanek, kuidas toimub aastatel 2000-2008 akumuleeritud kasumite maksustamine uue süsteemi rakendumisel. Meile teadaolevalt on rahandusministeerium olnud arvamusel, et juba teenitud jaotamata kasumeid ei saa maksustada tagasiulatuvalt, kuid kaalub aastatel 2007-2008 teenitud kasumite maksustamist (ehk uue seaduse vastuvõtmise ning uue seaduse kehtimahakkamise vahelisel ajal teenutud kasumite maksustamist). Ettevõtjad pole nõus olemasoleva tulumaksusüsteemi kehtivuse ajal teenitud, kuid jaotamata kasumi maksustamisega ükskõik millisel kujul.

Praeguse süsteemi juurde jäämisel säilitaks Eesti lihtsa ja läbipaistva maksusüsteemi ning ema-tütre direktiivist tulenevate muudatuste seadusesse sisse viimine ei too endaga kaasa laiaulatuslikumaid muudatusi, mis tekitaks Eesti ettevõtjates segadust ning tooks kaasa täiendavaid kulusid. Välisriikides on Eesti pragune tulumaksusüsteem tekitanud suuremat tähelepanu ja huvi Eesti vastu. Kuigi üleminek klassikalisele maksusüsteemile muudaks Eesti tulumaksusüsteemi sarnasemaks paljude riikide süsteemidega, mis omakorda aitaks tagada meie maksusüsteemi arusaadavuse välisinvestorite seas ning hõlbustaks vajadusel Euroopa Liidus toimuvate arengute rakendamist, tähendab klassikalisele süsteemile üleminek maksuarvestuse põhimõtete olulisemalt keerulisemaks muutumist ja palju suuremaid administratiivseid kulusid.

Alla kirjutanud,

Enn Veskimägi
Volikogu esimees     

Tarmo Kriis
Juhataja

Vaata ka pressiteadet samal teemal: Tööandjad ei toeta tulumaksuvaidluses rahandusministeeriumi

Jälgi meid Facebookis   
×