Tööandjate Keskliit

Tööandjate Keskliidu seisukoht kollektiivlepingute laiendamise regulatsiooni muutmise kohta

Tööandjate Keskliidu 14. septembri 2006 kiri sotsiaalministrile ja Ametiühingute Keskliidule.

Pärast Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahelist kohtumist 29. augustil konsulteeris Tööandjate Keskliit veelkord oma liikmetega kollektiivlepingute laiendamise teemal. Tuginedes oma liikmetelt saadud tagasisidele jääb Tööandjate Keskliit oma 22.05.2006 kirjas nr 1-3/456 toodud seisukohtade juurde, et kollektiivlepingute laiendamine kehtival kujul võib riivata ebaproportsionaalselt laiendatava kollektiivlepingu poolteks mitteolevate tööandjate ettevõtlusvabadust ja kollektiivlepingu seadus ei ole selles osas põhiseadusega kooskõlas. Samas nendime, et kollektiivlepingu seaduse kollektiivlepingute laiendamise regulatsioon ei ole seni praktikas olulisi probleeme tekitanud.

Kui kollektiivlepingu seadust asutakse muutma, siis Tööandjate Keskliidu ettepanekul võiksid kollektiivlepingute laiendamise regulatsiooni täiendused järgida järgmisi põhimõtteid:

  1. kollektiivlepingu pool peab kollektiivlepingu laiendamiseks olema piisavalt esinduslik (nt arvestatakse liikmete arvu; enamiku tegevusvaldkonna töötajate esindamist; liidu tegutsemise aega ja ajalugu; kuuluvust keskliitu; kuuluvust rahvusvahelisse organisatsiooni jmt);
  2. kollektiivlepingu laiendamise protsessis osalevad tööandjate ja töötajate keskliidud, kes hindavad lepingupoolte esinduslikkust, lepingu tingimuste mõistlikkust kõigile tegevusvaldkonna tööandjatele, laiendamise toimumist sama või sarnase tegevusvaldkonna piires jmt;
  3. kollektiivlepingu poolteks mitteolevatel tööandjatel (nii keskliidu liikmetel kui mitteliikmetel) on enne laiendamist võimalik mõistliku aja jooksul esitada laiendatava kollektiivlepingu kohta oma arvamus;
  4. laiendatud kollektiivlepingu täitmisel tekkivaid vaidlusi lahendavad tööandjate ja töötajate keskliidud ning nende poolt saavutatav kokkulepe on vaidlevatele pooltele siduv;
  5. riigile jääb kohustus pidada arvestust kollektiivlepingute laiendamiste üle ja kontrollida nende täitmist.

Leiame, et kollektiivlepingu seaduses peaksid jääma muutumatuks tingimused, mille ulatuses saab kollektiivlepingut laiendada. Samuti ei pea me vajalikuks kehtestada keskliitude vahelise kokkuleppega või õigusaktiga loendit tegevusvaldkondadest, mille raames võib kollektiivlepinguid laiendada.

Tööandjate Keskliidu hinnangul aitaks kollektiivlepingu seaduse muutmine eelnimetatud põhimõtteid järgides luua selgemad raamid tööturu osapoolte vahelistele suhetele kollektiivlepingute laiendamisel.


Allakirjutanud Tarmo Kriis, juhataja

Jälgi meid Facebookis   
×