Tööandjate Keskliit

Arvamus äriühingute maksustamise kohta

ÄRAKIRI Tööandjate Keskliidu 9. augusti 2004 kirjast rahandusministrile.

Arvamus äriühingute maksustamist puudutavate Euroopa Komisjoni ettepanekute osas

Austatud härra Veskimägi,

Eesti Tööandjate Keskliit esitab käesolevaga oma seisukoha Euroopa komisjoni ettepanekute \”Common Consolidated EU Corporate Tax Base\” ning \”Home State Taxation for Small and Medium-Sized Enterprises\” osas.

1. Common Consolidated EU Corporate Tax Base

Ühtse maksubaasi põhimõtete väljatöötamine ja kehtestamine Euroopa Liidu piires on vajalik ja põhjendatud majanduspoliitiline samm ühisturu tingimustes. Komisjoni ettepanek ühtse konsolideeritud maksubaasi loomiseks kahes etapis – esiteks kujundada ühtne tulumaksubaas ning seejärel konsolideerimise meetodid – on loogiline ja teostatav. Selle käigus tuleb lahendada ka küsimus kohustusliku või valikulise maksubaasi kehtestamisest. Kuigi läbipaistva finantsarvestuse korraldamiseks vajalik konsensuslik baas on hetkel EL puudu, võib esialgses etapis aluseks võtta kas rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamiseeskirja (IAS) või EL ühtselt aktsepteeritava raamatupidamise standardi. Arvestades maksunduse olulisust majanduse arengus tervikuna on vajalik, et EL ühtse maksubaasi idee edasiarendamisse oleks kaasatud võimalikult lai arvamusring probleemiga vahetult kokku puutuvatest asjatundjatest. Liikumine ühtse maksubaasi poole ei tohi vähendada liikmesriikide vahelist maksukonkurentsi ning maksumäärad peaksid ka kaugemas tulevikus jääma liikmesriikide ainupädevusse. 

2. Home State Taxation for Small and Medium-Sized Enterprises

Euroopa Komisjoni püüdlus leevendada ettevõtlusega seonduvaid maksunduslikke takistusi on tervitatav. Nende probleemide lahendamine peab saama kogu ettevõtlussektorit hõlmavaks ega tohi tekitada täiendavat bürokraatiat, rääkimata erandite juurutamisest. Põhimõtteliselt on idee väike ning keskmise suurusega äriühingute koduriigipõhiseks maksustamiseks (HST) samm soovitud suunas. Komisjoni ettepanek aga sisaldab mitmeid piiranguid nii ettevõtlus- kui omandivormide osas, lisades samal ajal võimalusi täiendavate avaliku sektori haldusstruktuuride tööks. Sellest tulenevalt ei pruugi HST ettepanek täita mitut maksustamise põhieesmärki (sh majanduse toime väiksem häirimine, valikulise sekkumise vältimine, kuluefektiivsus). Kuna HST projekti sihtmärgiks on suhteliselt väike arv firmasid, on tõenäoline, et projekti administreerimise kulud saavad olema suhteliselt kõrged. Vaatamata tungivale vajadusele lihtsustada ettevõtluse arengut piiravaid regulatiivseid, sh maksunduslike takistusi, ei ole Komisjoni esitatud HST idee rakendamine või edasiarendamine põhjendatud selle praegusel kujul.


Allakirjutanud: Tarmo Kriis, juhataja

Jälgi meid Facebookis   
×