Tööandjate Keskliit

Palga alammäära kehtestamise põhimõtete kohta

ÄRAKIRI Tööandjate Keskliidu 25. augusti 2004 kirjast Ametiühingute Keskliidule ja sotsiaalministrile.

Palga alammäära kehtestamise põhimõtete kohta

Austatud sotsiaalpartnerid,

2004.a. palga alammäära läbirääkimistel tegi Tööandjate Keskliit Ametiühingute Keskliidule alljärgnevad ettepanekud 30. augustil 2001.a. sõlmitud kahepoolse pikaajalise palga alammäära kokkuleppe muutmiseks:

  • palga alammäär seotakse üleriigilise keskmise palga asemel üleriigilise mediaanpalgaga;
  • palga alammäära aastane kasvu protsent ei tohi ületada tööstussektori tööviljakuse kasvu protsenti; 
  • tööturul vähem konkurentsivõimelistele isikutele (noored, pensionärid) kehtestatakse diferentseeritud alampalga määrad;
  • palga alammäära kokkulepe ei laiene töötajatele, kelle palgatingimused on kehtestatud kollektiivlepingu seaduse § 3 2. lõike punktides 1-2 sätestatud poolte vahel sõlmitud kollektiivlepinguga.

Läbirääkimiste tulemusena sõlmiti 10. novembril 2003.a. Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu vahel 2004.a. alampalga kokkulepe, millega seati eesmärgiks 30. augustil 2001.a. sõlmitud pikaajalise palga alammära kokkuleppe muutmine selliselt, et  alates 01. jaanuarist 2005.a. peetakse alampalga tõstmisel esmatähtsaks arvestamist tööviljakuse kasvu protsendiga, riskirühmade tööhõivevõimalustega ning põhimõttega, et riigitasandi palgaläbirääkimised soodustaksid palgaläbirääkimisi majandusharudes ja ettevõtetes.

Nimetatud põhimõte rakendumise eelduseks on aga mitmete administratiivsete tõkete eemaldamine. Tööviljakuse kasvu prognoosi ei teosta hetkel läbi ükski autoriteetne institutsioon. Diferentseeritud alampalga põhimõtete kehtestamist takistab endiselt palgaseaduses sätestatud alampalga määratlus, mille kohaselt riiklikust alampalgast madalamat palka ei ole lubatud maksta. Üleriigilise palga alammäära tõstmine kokkulepitud ulatuses ei motiveeri palgalepete sõlmimist majandussektorite tasandil. Seega oleme seisukohal, et 10. novembril 2003 ning kokkuvõttes ka 30. augustil 2001 sõlmitud kokkulepete eesmärke ei ole alates 2005 aastast võimalik saavutada ning  Eesti Tööandjate Keskliidul ja Eesti Ametiühingute Keskliidul tuleb alustada läbirääkimisi uute palga alammäära põhimõtete kehtestamiseks.
 
Tööandjate Keskliit peab jätkuvalt vajalikuks kaotada riiklik alampalk kehtival kujul ning minna üle kahepoolselt kehtestatavale paindlikumale alampalga mudelile. Tööandjate Keskliit on veendunud, et paindlikum palgapoliitika mõjub positiivselt tööhõivele ning soodustab palgaläbirääkimiste teket majandusharude tasemel. Oleme sellest korduvalt teavitanud nii Ametiühingute Keskliitu kui Vabariigi Valitsust. Palgaseaduse § 2 lg 7 on aga endiselt jäänud jõusse ning palga alammäära kehtestamise eest vastutab Vabariigi Valitsus. Teeme Vabariigi Valitsusele ja Ametiühingute Keskliidule ettepaneku alustada alampalga tõstmiseks kolmepoolseid läbirääkimisi. Teeme ettepaneku lähtuda 2005 aasta palga alammäära kehtestamisel peamiselt prognoositavast SKP reaalkasvuprotsendist.

Allakirjutanud: Tarmo Kriis, Juhataja

Tööandjate Keskliidu pressiteade
Ametiühingute vastulause


 

Jälgi meid Facebookis   
×