Tööandjate Keskliit

Ühisseisukoht töötajate informeerimise ja konsulteerimise siseriiklikust korraldamisest

Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu 11. märtsi 2004.a kiri sotsiaalministrile

ÄRAKIRI

Ametiühingute ja tööandjate konsultatsioonidest

Käesolevaga teatame, et  2. märtsil  k.a. toimus kolmepoolsetel läbirääkimistel osalevate ametiühingute ja tööandjate delegatsioonide esindajate kohtumine. Tulenevalt 17.02.2004.a kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkulepitust oli kohtumise eesmärgiks töötajate ja tööandjate esindajate ühisseisukohtade kujundamine informeerimise ja konsulteerimise siseriikliku korraldamise küsimuses.

Konsultatsioonide käigus sõnastasid osapooled järgmised ühisseisukohad:

  1. Töösuhete õiguslikul reguleerimise on esmatähtis kvaliteet, mistõttu on lubamatu kiirustamine õigusaktide vastuvõtmisel;
  2. Sotsiaaldialoogi seaduse eelnõu osa, mis käsitleb Euroopa töönõukogusid ning informeerimist ja konsulteerimist Euroopa aktsiaseltsides, võib vastu võtta suhteliselt väheste paranduste ja täiendustega, loobudes ühtlasi eelnõu nimetusest Sotsiaaldialoogi seadus;
  3. Töötajate esindajate informeerimise ja konsulteerimise siseriikliku protseduuriga seonduv sätestada eraldi õigusaktis (Kollektiivsete töösuhete seadus), kuhu lisaks tuleks koondada senised kollektiivseid töösuhteid käsitlevad õigusaktid: kollektiivlepingu seadus, kollektiivse töötüli lahendamise seadus ning töötaja usaldusisiku seadus;
  4. Uues seaduses muudetakse kehtiva regulatsiooniga võrreldes ainult neid sätteid, mille osas (muutmise vajalikkuses ja sätete sõnastuses) jõuavad ametiühingute ja tööandjate esindajad kokkuleppele;
  5. Probleemides, mille lahendamises osapooled kokkuleppele ei jõua, säilib status quo.

Osapooled väljendasid oma tahet kaardistada Kollektiivsete töösuhete seaduse eelnõu olulisemad põhimõttes k.a. aprilli keskpaigaks.


Allakirjutanud

Harri Taliga
Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees

Tarmo Kriis
Eesti Tööandjate Keskliidu juhatuse liige

Jälgi meid Facebookis   
×