Tööandjate Keskliit

Kutsetunnistuse omamine personalitöö valdkonnas on kasvav trend

Organisatsioonidele annab kutsetunnistuse olemasolu kindluse professionaalsest ja pädevast töötajast oma valdkonnas. Personalitöö kutsetunnistus ei ole seaduse alusel nõutav nii nagu see on kinnisvaramaakleritel või elektrikutel. Samas on personalitöötajate vastutusalas töö inimestega, organisatsiooni kõige olulisema ressursiga. Kuidas tööandjana olla kindel, et personalitöötaja kompetentsid ja oskused on kaasaegsed ja piisavalt tasemel, et aidata kaasa organisatsiooni edule?

Personalitöötaja kutsetunnistus on kinnitus selle kohta, et tal tõepoolest on olemas oskused juhtida erinevaid personaliprotsesse, algatada innovatsiooni ja aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

Personalijuhtimise Ühing PARE on pikaajalise kogemusega personalitöö valdkonna kutse andja. PARE väljastab kutseid neljal tasemel: personalispetsialist, tase 5 (sh spetsialiseerumised) ja personalijuhi tasemed 6, 7 ja 8, mille abil on võimalik hinnata enda kompetentse personalitöö valdkonnas.

Miks peaks taotlema personalitöö kutset?

Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võimaldab inimesel saada ülevaade enda erialasest arengust ja vastavusest kutsestandardile. Igal aastal lisandub tööturule ca 45 kutsetunnistusega töötajat.  Kutse taotlemise protsess on väärtuslik just seetõttu, et taotlejad saavad eksperthinnangu oma oskustele ja edasiviiva tagasiside oma valdkonna ekspertidelt.

Kuigi OSKA prognoosi kohaselt väheneb administratiivsete loomuga töökohtade arv, siis suureneb vajadus inimeste järgi, kellel on laiapõhjalised erialased baasteadmised ja oskused, arusaam majandusest, ettevõtlusest, rahandusest ning ärilisest mõtlemisest (OSKA uuringu lühiaruanne, 2018, lk 18).

Kutsetunnistus

 • tõstab enesekindlust
 • võimaldab eristuda tööturul
 • annab konkurentsieelise tööturul
 • tõendab Sinu erialaseid kompetentse
 • aitab kaasa Sinu persoonibrändi loomisele
 • kehtib nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil

Indrek Sarjas (G4S AS Eesti personalidirektor) endine Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE aseesimees ütleb ajakirjas Direktor (2018, 8), et „Alustavale personalitöötajale annab kutsetunnistus juurde enesekindlust ja konkurentsieelise teiste tööturule sisenejate ees selles konkurentsitihedas valdkonnas. Iga aastaga tuleb kutsetunnistusega omajaid juurde ning järk-järgult muutub olulisemaks ka eristumine kutsetasemete vahel. Praktilisi oskusi tõendav kutsetunnistus võib osutuda kaalukeelel isegi olulisemaks kui kõrgkoolis läbitud personalijuhtimise eriala, kus omandatakse teoreetilised teadmised“.

Ly Malk, ABB Ida-Euroopa talendijuht ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE juhatuse liige ütleb, et kutsetunnistus annab ekspertide hinnangu sinu töökogemusele. Omandatud kutsetunnistus tõstab enesehinnangut, selgitab välja enesearengu vajadused ja võimaldab eristuda tööturul. Kutsetunnistus on ka organisatsioonile kasulik, kuna suurendab töötajate enesekindlust ning tõstab professionaalset kvaliteeti.

Kuidas saab kutsesüsteem toetada sinu tegevust?

Iga töö tegemiseks on vajalik teatud kompetentsus – oskused, teadmised, sobivad isikuomadused, hoiakud ning vastav kogemus. Kutsesüsteem aitab:

töötajal ja õppuril

 • tõendada, et on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
 • suurendada läbilöögivõimet tööturul,
 • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
 • planeerida oma karjääri ja arengut,
 • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

tööandjatel ja personalijuhtidel

 • värvata sobivate ja tõendatud teadmiste-oskustega töötajaid,
 • planeerida töötajate arengut,
 • hinnata töötajate kompetentsust,
 • koostada ametijuhendeid.

Lisaks aitab kutsesüsteem:

 • suurendada töötajate tootlikkust,
 • korrastada kutsealast tegevust tööturul,
 • võrrelda teiste riikide kvalifikatsioone,
 • lihtsustada tööjõu liikumist.

Millal võiks taotleda personalitöö kutset?

Kutset võiksid taotleda, kui oled personalivaldkonnas tööl või

 • omad kutse- või kõrgharidust personalitöö erialal
 • soovid vahetada töökohta
 • soovid vahetada ametikohta personalivaldkonna sees
 • oled sisenemas tööturule nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil
 • soovid teadlikult planeerida oma karjääri ja karjääriredelil edasi liikuda
 • soovid saada ekspertide hinnangut oma erialasele kogemusele

Kas kõrghariduse puhul on tarvis kutsetunnistust?

PARE kui personalitöö valdkonna kutsete andja on veendunud, et kutsetunnistus on vajalik, kuna tõendab kutsetunnistuse omaniku reaalseid oskusi personalitöö valdkonnas. Ülikoolis saadud teadmised ja oskused on väga olulised, kuid jäävad pigem teoreetiliseks.

Mida peab silmas pidama kutse taotlemisel?

Kuna kutsetunnistus tõendab sinu reaalseid oskusi personalitöö valdkonnas, siis kutse taotlemise eeltingimus on erialane töö- ja /või praktikakogemus. Et saada aimu, milliseid kompetentse tasemete lõikes tõendama peab, alusta kutsestandardi lugemisest. Seejärel hinda oma vastavust standardile ning sobivusel hakka täitma vastava taseme töömappi. Oluline on meeles pidada, et tõendama peab kõiki standardis välja toodud kompetentse. Lisaks tutvu personalitöö valdkonna  „Kutse andmise korra“ ja „Hindamisjuhendiga“, mis annavad ülevaate kutse andmise protsessist.

Rohkem infot leiad PARE kodulehelt või personalitöö valdkonna kutsekoordinaatorilt kadri@pare.ee.

 

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×