Tööandjate Keskliit

Kutsehariduse ülevaade aastatel 2021-2022

Novembrikuus sai selgeks kutsekoolidesse õppima asunutega seonduv info ja statistika. Antud ülevaade annab edasi kutsehariduse uue õppeaasta andmed õppijate osas. 2021/22. õppeaastal on kutsehariduse tasemeõppes õpilasi 32 kutseõppeasutuses ning viies riigiomanduses kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis. Võrreldes eelmise õppeaastaga koolivõrgus muudatusi ei olnud.

Õpilaste arv ka sel õppeaastal kasvas. 2021/22.õa on kutsehariduses 25 862 õpilast (eelmisel aastal 25548, kasv 1,2%). Ka kutsekeskhariduse õppekavadel on teist aastat järjest õpilaste arv kasvanud, sellel õppeaastal õpib kutsekeskhariduses 10 645 õpilast.

Õppurite arv on kasvanud enim üldõppekavade valdkonnas, kus sel aastal on 144 õpilast. Langenud on õppijate arv tervise ja heaolu ning teeninduse valdkondades. 25-aastaste ning vanemate õppijate osakaal on kolmel  viimasel aastal olnud üle 40%.

Tartu Kutsehariduskeskuses on juba üle 3000 õppija, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus  ning Tallinna Tööstushariduskeskus on õppijate arv üle 2000. Suurematest koolidest on õpilaste arv enim langenud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (25,9%). Tallinna Ehituskoolis õpilaste arv kasvab jätkuvalt, võrreldes eelmise aastaga on seal 19,3% enam õpilasi. Ka Räpina Aianduskooli ning Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilaste arvu kasv jätkub.

Juuksurite Erakoolis “Maridel” on EHISe andmete põhjal 1 õpilane, vastuvõetuid sel õppeaastal ei olnud. Väidetavalt see 1 õpilane siiski õpib.

Kasvab ka erivajadustega õpilaste arv. 2021/22. õa on HEV õpilasi 6,8% kõigist kutseõppe õpilastest (1767). Kõige suurem HEV õpilaste osakaal on Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis (24,1%), Tallinna Teeninduskoolis (21,6%), Haapsalu Kutsehariduskeskus (16,0%), aga ka Tartu Kunstikoolis, kus sel õppeaastal on 15,1% HEV õpilased.

Eelmisest aastast alates sai märkida ka õppeaja pikendamine tulenevalt eriolukorrast. Eelmisel aastal oli see märge tehtud 362, sel aastal aga juba 617 õppijale. Kõige enam (101) õpilasel on seda märkinud Tallinna Polütehnikum.

Töökohapõhises õppes on 1726 õpilast (6,7% kõigist õppijatest). Seda on vähem kui eelmisel aastal. Aasta jooksul vastuvõetuid on 13 514 (11.11.2020-10.11.2021 1. kursusele õppima asunud, õpivad 10.novembril 2021). Vastuvõetute arv, mis eelmisel aastal 7,4% kasvas, on sel aastal 3,5% vähenenud. Kutsekeskhariduses vastuvõetute arv (4152) on siiski 1,1% võrra kasvanud.Lõpetanute arv, mis tõusnud 8 891 lõpetanuni (596 lõpetanut enam kui eelmisel aastal). Tõuseb nende lõpetanute osakaal, kes õppisid põhihariduse baasil, aga need on 4.taseme esma-ja jätkuõppe õppekavad, kuhu on liigitatud paljud need õppekavad, mis enne õppekavade reformi olid keskhariduse järgsed.

 

Lõpetamute arv on enim kasvanud Tallinna Polütehnikumis, Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Rakvere Ametikoolis, Tallinna Balletikool ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Luua Metsanduskoolis ning Kuressaare Ametikoolis on lõpetanute arv üle 25% vähenenud, kuid eelmisel aastal neis lõpetanute arv kasvas. Jätkuvalt kasvab üle 25-aastaste lõpetanute osakaal, mis on juba 57% kõigist lõpetanutest. Töökohapõhises õppevormis on lõpetanud  1 525 inimest, mis on 17,2% kõigist lõpetanutest.

Autor: Ingrid Jaggo, analüütik, Haridus- ja Teadusministeerium

Foto: canva.com

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×