Tööandjate Keskliit

BIACi soovitused COVID-19 kriisijärgse olukorraga toimetulekuks

BIAC, Euroopa tööandjate hääletoru OECD-s, avaldas eelmisel nädalal valitsustele väga konkreetsed soovitused COVID-19 kriisijärgse olukorraga toimetulekuks – töökohtade loomise ja tervise hoidmiseks.

Avaldame kaheksa BIACi antud soovitust

1) Võimendada ja hõlbustada juurdepääsu igat tüüpi tööhõivele

Soovitus: Kõigi tööhõivevormide ja töökorralduse põhjendamatuid piiranguid tuleks kontrollida ja hinnata, eriti tööhõivekaitset käsitlevaid õigusakte, tagamaks, et tööandjad saaksid toiminguid kõige tõhusamalt ja kiiremini taastada ning maksimeerida uusi töövõimalusi. OECD peaks analüüsima, kuidas ja millistes konkreetsetes valdkondades saab avalikke tööturuteenuseid ja haldusasutusi parendada ning millised on tingimused avaliku ja erasektori tööturuasutuste optimaalseks koostoimeks.

2) Seada esile kriisikindel ja paindlik töökorraldus

Soovitus: OECD peaks tegelema selliste vahendite edendamisega, mis soodustavad töötajate ühendamist tööturuga, mis on kõigile töövormidele tõhusalt kättesaadavad.

3) Edendada ettevõtluspõhist naasmist tööle

Soovitus: OECD peaks uurima häid tavasid ja andma ülevaate valitsuse suunistest, mis aitavad ettevõtetel rakendada optimaalseid töötervishoiu ja tööohutuse protokolle. 

4) Sulgeda erinevate töövormide turvavõrgustike lüngad/augud

Soovitus: OECD peaks sel eesmärgil esitama aruande tööhõivega seotud kulude ja tulude kohta, mis on seotud sotsiaalkaitsemehhanismide loomise ja reformimisega.

5) Prioritiseerida ümberõpe ja kvalifikatsiooni tõstmist

Soovitus: OECD peaks läbi viima teadusuuringud ümberkorraldamise ja kvalifikatsiooni tõstmise meetmete kohta, mida tööandjad erinevates liikmesriikides kasutavad ning jagama häid tavasid, pidades silmas asjakohaseid riikide erinevusi. Erilist tähelepanu tuleks pöörata oskuste tuvastamisele, mis on erinevates sektorites eelistatud. Keskenduma sellele, mis hõlmab nõudmistele vastavate oskuste (in-demand) lühiajaliste kursuste paremat kättesaadavust ja rahalist toetamist.

6) Pöörata tähelepanu mitteametlikkuse koormuse kasvule

Soovitus: OECD peaks välja töötama uuenduslikke lähenemisviise, et tagada kõigi ühiskonna osade täielik panustamine majanduse ja ühiskonna arengusse. ILO soovitusega nr 204, mis käsitleb üleminekut mitteametlikult majanduselt ametlikule majandusele, valitseb ülemaailmne kolmepoolne konsensus selles, mida tuleb mitteametliku sektori nimel käsitleda. Seda tuleb rangelt rakendada.

7) Ergutada noorte tööhõivet

Soovitus: OECD peab kutsuma valitsusi üles edendama noorte tööturule integreerimist. OECD võiks välja tuua seose noorte suurema tööalase konkurentsivõime ja investeeringute vahel kutseharidusse ja koolitusse ning selliste tööpõhiste õppeprogrammide vahel nagu õpipoisiõpe, praktika ja sellega seotud koolitusvõimalused.

8) Avada kaasavad tööturud

Soovitus: Edendada sihipärast kaasamise poliitikat, et tagada tööturul osalemine ja alaesindatud rühmade esindatus. Samavõrd oluline on kõikehõlmava poliitika edendamine kaasavate tööturgude edendamiseks, näiteks paindlikule ja kaugtööle juurdepääsu hõlbustamine, mis võimaldab inimestel tööd korraldada vastavalt oma vajadustele nagu näiteks ALMP (active labour market policy) ja investeerida oskustesse, mis suurendab tööturult eemal olevate inimeste tööalast konkurentsivõimet.

BIAC on sõltumatu rahvusvaheline ettevõtlusorganisatsioon, mis nõustab OECD riikide valitsuste poliitikuid paljudel erinevatel globaliseerumise ja maailmamajanduse teemadel. BIAC jälgib, et riikide majanduspoliitika ei piiraks ettevõtlussektori võimekust luua majanduskasvu.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×