Tööandjate Keskliit

Piia Zimmermann PIIA ZIMMERMANN
õigusnõunik
+372 699 9306
+372 699 9306
piia.zimmermann@employers.ee

 

 

Eestis oli 2018. aasta algul 20–64-aastaste elanike tööhõivemäär üle 79%, (Euroopa 28 liikmesriigi keskmine 72,9%).  Tööandjatel on üha raskem leida vabadele töökohtadele sobivaid inimesi.  Spetsialistide puudus on olnud juba aastaid meie majandusarengu põhitakistus. Lahendust ei ole näha ka sündimusest: suundumus tüürib pigem selle poole, et 20 aasta pärast on tööealiste elanike puudujääk veel viiendiku võrra suurem.  Praeguse kolme tööealise elaniku asemel on aastaks 2040 iga pensioniealise elaniku kohta ainult kaks ja aastaks 2060 koguni vaid 1,5 tööealist elanikku.  Kõikjal maailmas otsitakse leevendust välisspetsialistidest, kuid ka selles aspektis ei ole Eesti olukord kiita. Maailma majandusfoorumi 2017.–2018. aasta globaalse konkurentsivõime edetabeli põhjal on see üks Eesti kõige nõrgemaid külgi.

Tööõiguse korraldus on Eestis üks Euroopa Liidu mõistlikumaid. Suuresti on just paindlikkus võimaldanud meil jätta eelmise majanduslanguse ruttu selja taha ja hoida püsivalt suurt hõivet. Et aga töösuhted ja töötamise mudelid muutuvad praegu kiiresti, on Eesti tööõigus ajale jalgu jäänud.  Vananev rahvastik, hoogsalt arenev tehnoloogia ning paindlike töövormide ja mikroettevõtluse osakaalu suurenemine eeldavad veel paindlikumat tööõigust. See on ühtlasi üks osa tööjõupuuduse probleemi lahendusest.

Järjest kasvava tööjõupuuduse tõttu on tähtis, et töötajad oleksid terved ja haiguspäevade arv püsiks võimalikult väike. Sellele aitab kaasa tervist toetav töökeskkond ja tööturu osaliste suurem panustamine töötaja tervisesse. Peale ohutu töökeskkonna on olulised ka suhted töökohas – 99% töötajatest peab head läbisaamist oma vahetu juhiga oluliseks. Hea kommunikatsioon tööandjate ja töötajate vahel aitab vältida konflikte, tõsta töötajate motivatsiooni ning panustada rohkem töö tegemisse.

ETTEPANEKUD RIIGILE

 • Kuulata rahvastikupoliitika otsuseid tehes teadlaste soovitusi ja järgida teiste riikide edukaid praktikaid, mitte olla kinni iganenud põhimõtetes.
 • vaadata üle otsused tööturu- ja sotsiaaltoetuste ning sotsiaalkaitse kohta. Need ei tohi sisaldada passiivsust soodustavaid tegureid.
 • vähendada avaliku sektori töötajate arvu kümne aasta jooksul 3000 võrra aastas. Nii vabaneb tööjõudu erasektori jaoks, kelle roll avalike teenuste pakkumisel võiks samuti suureneda.
 • Kujundada Eestist talentide tõmbekeskus – pingutagem üheskoos selle nimel, et nad tuleksid just siia.
 • kaotada spetsialistide (keskmisest kõrgemat palka saavate töötajate) sisserände piirarv, et soodustada nende Eestis ametlikult töötamist.
 • Pärast 27 iseseisvusaastat on aeg minna üle ühtsele Eesti koolile, mitte pidada ülal rööpseid eri keeltes koolisüsteeme.
 • Võimaldada töölepingutes määratleda töökoormus vahemikuna, et soosida paremat hõivet, eriti osakoormusega tööd. Tähtajalise töölepingu sõlmimine tuleb muuta paindlikumaks.
 • Mitte karistada maksudega tööandjaid, kes panustavad oma töötajate tervisesse.

ETTEPANEK TÖÖANDJATELE

 • Kohandage töökohti eakatele ja vähenenud töövõimega inimestele. Muu maailma kogemuse järgi annab see riigi majanduse arengu seisukohast häid tulemusi ja aitab inimestel tunda end väärtuslikuna.
 • Toetage mitte-eestlaste lõimimist Eesti ellu nii palju kui võimalik, sest see vähendab ühiskonnas hirme ja soodustab paremat töösooritust. Eestis on juba hulk tööandjaid,
  kellelt eeskuju võtta.
 • Pakkuge töötajatele rohkem ja paindlikumaid töövõimalusi. Arvestage töötajate vajadustega, sest ka tööandja peab olema paindlikum. Selle poole liigub kogu maailm.
 • Panustage oma töötajate tervisesse sportimisvõimaluste, tervisekontrolli, tervist hoidvate töötingimuste ja vajaduse korral ravivõimaluste pakkumise kaudu. See tasub end ära.
 • Parandage ja mõtestage oma ettevõtte juhtimiskvaliteeti. See on kõikide Eesti oluliste valdkondade juhtide suur ülesanne (allikas: majandusarengu töögrupi raport 2016).

ETTEPANEK TÖÖTAJATELE

 • Osalege täiendus- ja ümberõppes, sest ainult see aitab püsida konkurentsivõimelisena ka eakana. Alustage kohe!
 • Teie tervis on teie kalleim vara, hoolitsege selle eest. Oma tervise hoidmise, sealhulgas tööl ohutusnõuete täitmise eest vastutate ennekõike teie ise, mitte riik ega tööandja.

 

Soovin kaasa rääkida tööjõupoliitika arendamises  Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
  ×