Tööandjate Keskliit

Projekt: Sotsiaalne partnerlus ja paindlikud töösuhted (Facilitated access to work through flexible work)

Projekti periood: 2020 – 2022

Rahastaja: Projekti rahastatakse Norra toetuste 2014–2021 programmi „Sotsiaaldialoog – inimväärne töö“ kaudu.

Projekti eesmärk on toetada ja arendada sotsiaalpartnerite koostööd, koolitada tööandjaid ja toetada dialoogi töötajate ning nende esindajatega. Samuti koguda sisendit töösuhete paindlikkuse tõstmiseks, seadusandluse täiendamiseks ning partnerite omavaheliste kokkulepete sõlmimiseks.

Projekti viib ellu Eesti Tööandjate Keskliit. Projekti partnerid on Eesti Ametiühingute Keskliit ja Norra Ettevõtjate Keskliit (NHO).

 

 

 

Projekt: Tööandjate võrgustikutöö korraldamine aastatel 2017-2021 vähenenud töövõimega inimeste palkamise teemal

Projekti periood: 2017 – 2021

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on suurendada tööandjate teadlikkust, oskusi ja valmidust arvestada töötajate eri vajadustega ja vähendada teadlikkuse tõstmise kaudu eelarvamusi ja hirme vähenenud töövõimega inimeste palkamisega seoses.

Projekti tellija on Sotsiaalministeerium ning projekti viivad ellu Eesti Tööandjate Keskliit ja personalijuhtimise ühing PARE.

Projekt: Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

Projekti periood: 2017 – 2021

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

„Eesti Infoühiskonna arengukava 2014–2020“ seab eesmärgiks arvuti ja interneti mittekasutajate osakaalu vähendamise 5%-ni aastaks 2020. DigiABC projekt toetab selle eesmärgi saavutamist ning pakub võimalust digitaalse kirjaoskuse omandamiseks, mis omakorda toetab tööealiste inimeste hakkamasaamist infoühiskonna liikmetena ning suurendab nende isiklikku ja Eesti majanduse jaoks oluliste sektorite konkurentsivõimet.

Projekti tellija on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning projekti viivad ellu IT Koolitus ja Eesti Tööandjate Keskliit.

 

Projekt: Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas

Tegevused: „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“

Projekti periood: 2015 – 2019

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on tõsta tööandjate teadlikkust praktika ja töökohapõhise õppe olemusest ja võimalustest, parandada praktika ja õpipoisiõppe mainet nii tööandjate seas kui ka ühiskonnas laiemalt, tunnustada parimaid praktika- ja õpipoisiõppe pakkujaid ettevõtjaid.

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

[wptab name=’MATERJALID’] 

Voldik “Praktika ja õpipoisiõpe” vene keeles

Voldik “Praktika ja õpipoisiõpe” eesti keeles

Töökohapõhise õppe töörühma aruanne

Töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjal

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, märts 2016

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, juuni 2016

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, sept 2016

Erileht “Praktika ja Õpipoisiõpe”, sept 2016

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, detsember 2016

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, märts 2017

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, juuni 2017

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, september 2017

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, detsember 2017

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, märts 2018

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, juuni 2018

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, september 2018

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, detsember 2018

Infokiri Praktika ja Õpipoisiõpe, märts 2019

 

[/wptab]

[end_wptabset]

 

Projekt: 2015-1- LT01- KA202-013415-930003700. Õpipoisiõppe arendamine: Töökohapoolsete juhendajate koolitamine ja õpipoisiõppe edendamine

Meede: KA2 Strateegiline partnerlus

Projekti periood: 01.09.2015-31.08.2017

Rahastaja: Erasmus+ programm

Partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre (Leedu), Centre of Expertise and Productivity (Soome), Actions Intégrées de Développement asbl (Integrated Development Action) (Belgia), Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre (Leedu), Lithuanian Engineering Industries Association (Leedu), Lithuanian Builders Association (Leedu)

Projekti eesmärk on täpsustada töökohapoolsete praktikajuhendajate koolitusvajadus, koostada koolituskavad ja pilootprojektina koolitada õpipoisijuhendajaid.

EU-flag-Erasmus

[wptab name=’MATERJALID’] 

Information Bulletin Meeting in Vilnius

Information Bulletin Meeting in Brussels

27.-28.veebruaril 2017 toimus projekti koosolek Tallinnas. Töötati koostatava õppematerjaliga ja arutati edasisi tegevusi. Osalesid projekti partnerite Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre, Centre of Expertise and Productivity,  Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre, Lithuanian Engineering Industries Association , Lithuanian Builders Association esindajad.

Kokkuvõte koosolekust leiab siit. 

08.juunil 2017 toimus projekti koosolek Vilniuses. Arutleti projekti töökohapoolsete juhendajate õppematerjali piloteerimist Lätis, Leedus ja Eestis. Samuti arutleti muudatusi Soome kutsehariduses, käesoleva projekti administreerimisega seotud ja muid küsimusi. Osalesid projekti partnerite Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre, Centre of Expertise and Productivity, Actions Intégrées de Développement asbl, Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre, Lithuanian Engineering Industries Association , Lithuanian Builders Association esindajad.

Loe projektist ja selle tulemustest täpsemalt siit. 

 

[/wptab]

[end_wptabset]

[wptab name=’ETTEVÕTTEPOOLSE JUHENDAJA KOOLITUSKAVA’] 

Moodul 1

Moodul 2

Moodul 3

Moodul 4

Moodul 5

Moodul 6

Moodul 6 b

Moodul 7

Moodul 8

Töökohapoolse juhendaja tööriistakomplekt.docx

[/wptab]

[end_wptabset]

 

Projekt: New social co-operation model – rising of employees’ involvement in the company’s financial management and economic performance

Projekti periood: 02.11.2015-30.04.2017

Leping nr VS/2015/0382

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Latvijas Brivo Arodbiedribu Savieniba, Lietuvos Profesiniu Sajungu Konfederacija Lpsk, Nordbildung Bildungsverbund Fur Die Metall- Und Elektroindustrie Gemeinnutzige Gmbh, Vilniaus Pramones Ir Verslo Asociacija ; Vsi Projektu Valdymo Ir Mokymo Centras

European-Commission

 

[wptab name=’MATERJALID’] 

Töötajate kaasamine. Euroopa Liidu regulatsioonid ja Eesti Vabariigi õigusaktid.

[/wptab]

[end_wptabset]

Projekt: Kollektiivsete töösuhete roll töötingimuste kohandamisel vähenenud töövõimega inimestele

Projekti periood: 2016 – 2018

Rahastaja: Euroopa Komisjon, Swedbank

Projekti eesmärk on toetada tööandjate ja töötajate esindajate võimekust toetada vähenenud töövõimega inimeste, sealhulgas puudega ja vananevate töötajate võimalusi osaleda tööturul. Projekti tulemusena valmivad koostöös Eesti, Poola ja Ungari sotsiaalpartneritega ettepanekud, kuidas edendada töötingimuste kohandamist vähenenud töövõimega inimestele.

Projektis löövad kaasa mõttekoda Praxis, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Cardiff University (UK), Instytut Spraw Publicznych (ISP, Poola), Konfederacja Lewiatan (Poola tööandjad), Konfederacja Pracy (Poola ametiühingud), Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz, Ungari ametiühingud) ja Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ, Ungari tööandjad).


 

 

 

 

 

[wptab name=’MATERJALID’] 

Seminari infoleht

Avaseminar 23.03.2017

[/wptab]

[end_wptabset]

Projekt: Eesti Tööandjate Keskliidu poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine

Meede: Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Projekti periood: 2014 – 2018

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on suurendada Eesti Tööandjate Keskliidu poliikakujundamises kaasarääkimise võimekust. Oma liikmete kaasamisvõime suurendamiseks koolitame keskliidu ja haruliitude võtmeisikuid ning arendame konsultandi abil oma kaasamisprotsesse. Analüütilise võimekuse kasvatamiseks arendame koostöövõrgustikku poliitikauuringute asutustega, arendame analüütilisi oskusi ning koostame analüüse majanduse konkurentsivõimega seotud probleemide ja lahenduste leidmiseks.

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

 

 

[wptab name=’ANALÜÜSID’] 

Äritrendid detsember 2014

Äritrendid märts 2015

Äritrendid juuni 2015

Äritrendid september 2015

Tööandjate Majandusspidomeeter veebruar 2016

Tööandjate Majandusspidomeeter mai 2016

Tööandjate Majandusspidomeeter august 2016

Tööandjate Majandusspidomeeter november 2016

Tööandjate Majandusspidomeeter veebruar 2017

Tööandjate Majandusspidomeeter mai 2017

Tööandjate Majandusspidomeeter august 2017

Tööandjate Majandusspidomeeter november 2017

Tööandjate Majandusspidomeeter jaanuar 2018

Tööandjate majandusspidomeeter mai 2018

Tööandjate Majanduspidomeeter august 2018

Tööandjate Majandusspidomeeter oktoober 2018 

Tööandjate Tööjõu termomeeter aprill 2018

Tööandjate Tööjõu termomeeter august 2018

Tööandjate Tööjõu termomeeter november 2018

 

Analüüsimemod

Memo: alampalgast

Memo Kiire palgakasvu mõju majandusele

Memo: Võõrtööjõud ja ränne

Memo: Ülevaade Eesti konkurentsivõime probleemidest

Memo: haiguspäevade hüvitamine

Memo: Sotsiaalmaksukohustuse jagamine tööandja ja töötaja vahel

Memo: Tööandja transpordi erisoodustus

Memo: Toidumaksust

Memo: Välisinvesteeringute osa pensionifondides

Memo: elektri hind

Memo: sotsiaalne turvalisus, sooline võrdsus

Memo: kütuseaktsiis

Memo: struktuurivahendite haldus Eestis

Memo: sõiduautode maksustamine

Memo: Valitsussektori laenamine

Memo: Ajutise töövõimetuse hüvitamise rahastamine Töötukassast

Memo: panditulumaks

Memo: Estonian economy overview 2017

Memo: doing business 2017

Memo: maagaasi aktsiisitõus

Memo: pensionireform

Memo: Taani ja Eesti majandusarengu vordlus

Memo: alampalk 2018

Memo: KOV tulubaas

Memo: Digitaliseeritus Eestis

Memo: Streigid 

Memo: Väikeaktsionäride kaitse

Memo: Välistööjõud

Memo: Spetsialistide hõive

[/wptab]

[wptab name=’MATERJALID’] 

Tööandjate erialaliitude lobikoolitus (2016)

I moodul

II moodul

III moodul

IV moodul

V moodul

V mooduli tööleht

[/wptab]

[end_wptabset]

 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×