Tööandjate Keskliit

Töötamise registrist

Töötamise register

Seoses töötamise registri käivitumisega palus Eesti Tööandjate Keskliit Maksu- Ja Tolliametilt täiendavaid selgitusi järgmistel teemadel:

1. Äriühingute juhatuse liikmete registreerimiskohustus –

Kas töötamise registris tuleb registreerida need juhatuse liikmed, kes käsunduslepingu alusel tasu ei saa (maksukohustust ei teki), kuid kes on sellesama äriühingu aktsionärid või osanikud?

Vastus:

Vastavalt MKS § 251 lg 4 kuulub juhatuse liikme töötamine registreerimisele üksnes juhul, kui sellest tekib maksukohustus Eestis.

Seega, kui juhatuse liige ei saa juhatuse liikme tasu (teeb oma äriühingus tööd tasuta), ei tule seda registreerida.

Kui juhatuse liikmel on samal ajal ka tööleping või muu võlaõigusleping, mille alusel saab ta töötasu, mille osas tekib Eestis maksukohustus, tuleb see registreerida.

Kui on näiteks mõlemad lepingud (juhatuse liikme leping + tööleping/muu võlaõigusleping) on tasu eest, tuleb registreerida mõlemad. Tekib kaks eraldi töötamise kannet.

2. Mittetulundusühingu (MTÜ) lepingupartnerite registreerimiskohustus –

MTÜ-d (nt. erialaliidud) kasutavad erinevate lektorite teenuseid, kes saavad loengute lugemise eest tasu (käsunduslepingud). Kas MTÜ-d on kohustatud ka nimetatud teenuse osutajad registreerima või puudub MTÜ-l üldse registreerimiskohustus (ei ole äriseadustiku mõistes äriühing)?

Vastus:

Registreerida tuleb kõikide füüsiliste isikute töötamised, kelle töötamisel tekib Eestis maksukohustus ning seda olenemata lepingu vormist ja ajalisest kestvusest.

Tööd pakkuv isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku ametikohale. MTÜ on juriidiline isik ehk ka tööandja maksukorralduse seaduse mõistes. Seega kui tekib maksukohustus, tuleb registreerida.

Tervitades

Piia Simmermann
Eesti Tööandjate Keskliidu jurist
(+372) 699 9306
piia.simmermann@employers.ee