Tööandjate Keskliit

Projekti kronoloogia

 

27. jaanuar 2005 Projekti avaüritus Tööandjate Majas

24.-25. veebruar 2005 Konverents “Free Movement of Good Ideas” Poolas

7.-8. aprill 2005 kohtumine projekti välispartneritega (Itaalia, Holland, Poola) Roomas

Equal projekti rahvusvaheline kohtumine

7.-8. aprillil 2005 toimusid Itaalias, Roomas Equal programmist rahastatava Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekti “Paindlikud õppe- ja töövormid – parimad võimalused töö- ja pereelu ühildamiseks” läbirääkimised rahvusvahelise koostööleppe sõlmimiseks.

Läbirääkimistel osalesid arengupartnerluste juhtorganisatsioonide esindajad: Itaalia koolituse ja tööhõive arendamise assotsiatsioon Ass.For.SEO, Poola koolituse, tööhõive ja energiaturuga tegelev erafirma Procesy Inwestycyjne ning Hollandi erafirma Deplannenmakers. Eesti poolt osalesid kohtumisel Kadri Seeder Tööandjate Keskliidust ja Marion Pajumets Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusest.

Arutati tööturul toimuvad muutusi ja erinevaid olukordi partnerorganisatsioonide riikides. Poolas on tööturul toimuv sarnane Eestile – töötuks jäävad suurema tõenäosusega vanemad madalama kvalifikatsiooniga inimesed, samuti on raskusi tööleidmisega noortel koolilõpetajatel. Itaalias on tekkinud aga uus nähtus – töö kaotavad üle 40 aastased kõrge kvalifikatsiooniga tippjuhid, kuna ettevõtted tõmbavad kulusid kokku, otsivad võimalusi teenuste sisseostuks või palkavad noored väiksemate nõudmistega inimesed.

Üldiselt leiti, et tööturgudel toimuvad muutused paindlikkuse suunas ja sellele vastu seista ei ole mõtet. Küll aga tuleb leida sobilikud riiklikud poliitikad ja strateegiad nende muutustega toime tulemiseks, seda eriti just sotsiaalkindlustuse ja turvalisuse osas. Samuti peab seadusandlus ajaga kaasas käima.

Kohtumisel lepiti kokku rahvusvahelise koostöö tegevused ja eelarve. Partnerriikides läbiviidavate uuringute lähteülesandeid arutatakse kokkusaamisel Tallinnas selle aasta septembris. Järgmine suurem kokkusaamine leiab aset 2006. aasta märtsis Varssavis, kus toimub rahvusvaheline konverents paindlike töövormide rakendamise parimatest praktikatest. 2006. aasta mais toimub Tallinnas seminar poliitikate teemal, kus räägitakse uutele töövormidele vastavatest poliitikatest ja seadusandlusest. Samuti toimuvad kokkusaamised Itaalias ja Hollandis. Koostöö lõpuseminar leiab aset Brüsselis.

Projektide numbrid Equal andmebaasis https://equal.cec.eu.int/:
Poola projekt PL 66, Itaalia projekt IT-G2-LAZ-008, Hollandi projekt 3F 2004 NL-2004/EQF/0004.

Euroopa Ühenduse algatus EQUAL on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav rahvusvaheline programm, mille eesmärgiks on uute meetmete väljatöötamine ja katsetamine kõikvõimaliku tööturuga seotud tõrjutuse, diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vähendamiseks. Equali üheks põhimõtteks on rahvusvaheline koostöö Euroopa riikide vahel.

26. aprill 2005 rahvusvahelise koostöö kokkuleppe ELASTAN heaks kiitmine partnerite poolt

12.-13. mai 2005 ajurünnak Tartus II ja III järgu tegevuskava ja eelarve paika panemiseks

allakirjutamine.jpg

31. mai 2005 siseriikliku arengupartnerluse kokkuleppe alla kirjutamine Tallinnas, Tööandjate Majas
Loe uudist: Kirjutati alla kokkulepe paindlike töövormide edendamiseks

yhispilt.jpg

16. september 2005 Projekti partnerite koosolek,
kus moodustati juhtkomitee, seirekomitee ja töögrupid (uuringu, koolituse, teavitamise töögrupid). 

26. septembril 2005 Rahvastikuministri büroos uuringu ja koolitustöörühma koosolek,
kus täpsustati uuringu sisu ja plaane.

5.-7. oktoobril 2005 projekti välispartnerid Tallinnas
Välispartneritega Hollandist, Itaaliast, Poolast ja Saksamaalt täpsustati edasisi tegevusi ja ajakava.

10.-11. novembril 2005 projektipartnerite väljasõiduistung Leigo talus. 
Vastastikku anti ülevaade tegevuste elluviimise käigust ja plaaniti edasisi samme tugistruktuuride kaardistamise, koolitusprogrammi välja töötamise ja taustauuringu läbiviimise osas.

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×