Tööandjate Keskliit

Õpipoisi koolitajate koolitus

Eesti Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekt “Õpipoisi” koolitajate koolitus

Projektipartnerid:
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE
A.K.Interco OÜ
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras

Projekti ettevalmistamine algas 2005. a alguses ja projekt kestab kokku 2 aastat kuni 2006.a lõpuni.

Numbrilised näitajad:
Koolitus ~150 õpipoisi koolitajale.
Koolitaja koolitus 15-20 õpipoisi koolitajale.

Projekti kogumaksumus: 1 715 200 kr
Eesti avaliku sektori panus: 428 800 kr
ESF toetus: 1 286 400 kr

Projekti ajendid:
Tööandjate seas kasvab pidevalt huvi ettevõtete vajadusi arvestavate õppeprogrammide koostamises osalemise ning sobiva tööjõu hankimise ja koolitamise vastu. Töötajate kutsealane koolitamine töökohal on suurt huvi tekitanud ka Eesti Tööandjate Keskliidu liikmesettevõte ja majandusharuliitude ning haruliitudesse koondunud liikmesettevõtete seas.

SA Innove Phare/Õpipoisi projekti vahekokkuvõtetest selgus, et Õpipoisi mudeli edaspidiseks edukaks laiendamiseks ja rakendamiseks on vajalik tõhustada kutseõppeasutuste õpetajate ja ettevõtetes tegutsevate juhendajate ettevalmistust.
Olulisemate koolitusvajadustena toodi välja:
a) suhtlemispsühholoogia juhendajale, et ta oleks võimeline paremini kontakti looma ja mõistma juhendatavat.
b) ettevõttesisese koolitusvajaduse tuvastamine ja koolitussüsteemi loomine
c) juhendatava motiveerimise koolitus
d) kompetentside (oskuste) määratlemine ja hindamine juhendaja poolt

Tööandjate Keskliidu ja pertnerite projekt toetab Innove Õpipoisi jätkuprojekti õpipoisijuhendajate/-koolitajate ettevalmistamise ja koolitamisega.

Projekti eesmärkideks on kutseõppeasutuste õpipoiste õpetajate ja ettevõtete õpipoiste juhendajate koolitusprogrammide väljatöötamine ja koolitajate kvalifikatsiooni tõstmise koolituste läbiviimine ning kutseõppeasutuste õpipoiste õpetajate ja ettevõtete õpipoiste juhendajate koolitamine, et tagada õpipoisi mudeli juurdumine ja jätkusuutlikkus Eestis. Koolitajate koolitus on vaieldamatult üks projekti peamisi eesmärke, sest oleneb ju eelkõige õpipoisi koolitaja tasemest, kas ka läbiviidav õpipoisikoolitus on kvaliteetne.

Paralleelselt projekti peaeesmärgiga, koolitada õpipoisi koolitajaid, püüab projekt tugevdada koolitajate ja ettevõtjate/tööandjate vahelisi koostöösuhteid. Sotsiaalpartnerina on Eesti Tööandjate Keskliidul hea võimalus kaasata ühistegevusse nii suuri, keskmisi kui väikeettevõtteid. Projekt annab ettevõtetele võimaluse osaleda ettevõtte vajadusi arvestavate õppeprogrammide koostamises, sest jätkuvalt leidub ettevõtteid, kes vastava kutseõppeasutuse puudumisel on sunnitud uusi töötajaid ise välja õpetama.

Projekt aitab juurutada elukestva õppe põhimõtteid läbi töökohapõhise täiskasvanukoolituse nii töövõtjatele kui tööandjatele.

Projekti sihtgrupp on Eesti kutseõppeasutused ja ettevõtted oma õpetajate ja ettevõtetes praktikale tulevate õpipoistega tegelevate töötajatega, kes on juba osalenud õpipoisi projektis või alustavad õpipoisi mudelit rakendamisega oma valdkonna spetsialistide järelkasvu tagamiseks.
Õpipoisisüsteem vajab eksistentsiks ja tulemuslikkuse tagamiseks lisaks õpipoistele kaht olulist osapoolt – kutseõppeasutusi teoreetilise kutseõppe läbiviimiseks ja ettevõtteid praktikaõppe ning tööpraktika läbiviimiseks.

Tavalistest kutseõpetajatest e. oma ala ja ainet hästi valdavatest lektoritest, eeldusel, et neil on täiendavaks juhendamiseks sobivad isikuomadused, saavad projektis ja koolitustel osalemise järgselt õpipoiste gruppidega tegelevad nn. klassijuhatajad.
Ettevõtete keskjuhtide, personalitöötajate, praktika juhendajate, mentorite ja õpipoiste juhendamisega tegelevad spetsialistide seas, eeldusel, et neil on täiendavaks juhendamiseks sobivad isikuomadused, saavad projektis ja koolitustel osalemise tulemusena kujundatud valmisolek ja kompetentsid ettevõttes õpipoiste õppimisprotsesside juhtimiseks ja uute teadmiste loomiseks ning olemasolevate teadmiste jagamiseks, rakendamiseks ja säilitamiseks.

Kutseõpetajatest ja ettevõtetes õpipoiste juhendamisega tegelevad spetsialistide seast valitakse välja grupp, kes saavad täiendavalt koolitaja ja mentori koolituse. Koolitaja koolituse eesmärk on anda ülevaade täiskasvanute õppimise ja õpetamise spetsiifikast õpipoisi mudeli kontekstis, valmistada koolitajaid ette erinevate rollide täitmiseks, kujundada valmisolekut enda ja teiste kutseõpetajate ja praktikajuhendajate professionaalsuse kasvu toetamiseks juhendamise ja koolitamise läbi. Koolitajate koolitus on määrava tähtsusega projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Projektijuht: Kristi-Jette Remi, Eesti Tööandjate Keskliidu koolitusjuht

tel. 6999302, 5040313
kristi@ettk.ee
Kiriku 6, 10130 Tallinn

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×