Tööandjate Keskliit

Kriteeriumid „Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi“ ja “Puuetega inimeste tööandja brändi” tao

(Kriteeriumid pdf-formaadis, vaatamiseks vajalik Acrobat Reader: http://www.ettk.ee/upload/kriteeriumid.pdf)

Puuetega Inimeste Sõbraliku Tööandja Märgi ja Brändi konkurss sündis Eesti Eesti Tööandjate Keskliidu, Puuetega Inimeste Koja, EV Sotsiaalministeeriumi ja reklaamibüroo TaevasOgilvy koostööna 2005. aastal.

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märk on ellu kutsutud puuetega inimeste tööhõive edendamiseks ning puuetega inimestele tööd andvate ettevõtjate tunnustamiseks. Märgi taotlejaks võivad olla nii erafirmad kui asutused, nii töötlev tööstus kui teenuste osutajad.

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi kasutegur

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi konkurss aitab kaasa puuetega inimeste, kui potentsiaalse tööjõu märkamisele ühiskonnas ning nende tööhõive suurendamisele.

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi konkursi käigus tutvustatakse puuetega inimeste poolt toodetud kaupu ja teenuseid, aidates kaasa nende paremale eristumisele analoogilistest muudest pakkumistest. Paralleelselt puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgiga toimub konkurss “Puuetega inimeste tööandja brändile”, millega on võimalik märgistada tooteid, mis on avatud tööturul tegutseva ettevõtte poolt toodetud puuetega inimeste tööjõudu kasutades.

Kliendi teadlikkuse tõstmine puuetega inimeste poolt toodetud kaupade ja teenuste osas võimaldab neil teha adekvaatsemalt ostuotsuseid. Ostes puuetega inimeste poolt toodetud kaupu või teenuseid, saab iga ostja kaudselt aidata kaasa puuetega inimeste tööhõive parandamisele.

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märk on tunnustuseks ettevõtjatele, kes annavad tööd puuetega inimestele. Märgi konkursi käigus tutvustatakse parimaid näiteid puuetega inimeste tööhõivest. Puuetega inimeste sõbraliku märgi konkursiga motiveeritakse tööandjaid, kes siiani pole puuetega inimesi tööle palganud, seda tulevikus tegema.

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi konkursiga juhitakse tähelepanu peamistele koolitusprobleemidele, millede kõrvaldamisel on võimalik oluliselt suurendada puuetega inimeste väljavaateid tööjõuturul.

Märgi taotlejaks võivad olla nii erafirmad kui asutused, nii töötlev tööstus kui teenuste osutajad.

Märk ja bränd

Puuetega inimeste tööhõive ning puuetega inimeste poolt toodetud kaupade ning teenuste tutvustamiseks viiakse läbi laialdane kampaania. Tuuakse esile ettevõtted ja asutused, mis annavad tööd puuetega inimestele, võimaldavad puuetega inimestele praktikakohti või kes on leidnud võimaluse oma töötaja rakendamiseks samas ettevõttes ka pärast traumat või haigust. Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgikampaaniaga tõmmatakse tähelepanu toodetele, mis on puuetega inimeste töö tulemusena valminud ning teenustele, mida puuetega inimesed osutavad.

Eraldi on võimalik taotleda märki ja brändi. Märki saavad kasutada ettevõtted ja asutused oma toodete ja teenuste reklaamimisel 2 aastat alates märgi kasutamisõiguse saamisest. Ühise brändi alla koonduvad tooted selleks, et neid oleks võimalik kaubandusvõrgus eristada.

Motivatsioon märgi taotlemiseks

Märgi laureaadiks olemine võimaldab tööandjal/ettevõttel eristuda konkurentidest. Märk näitab, et tegemist on sotsiaalselt mõtleva ettevõttega, kus on tähtsal kohal inimlikud väärtused – see annab turvatunde kõikidele tööotsijatele ning ka ettevõtte toodete ning teenuste tarbijatele.

Märk võimaldab aidata ühiskonnas edendada mõistmist ning võrdsete võimaluste tagamist soodustavat mõttelaadi – märki kasutavatel ettevõtetel/asutustel kujuneb positiivne maine.

Motivatsioon brändi taotlemiseks

Brändi kasutajaks olemine võimaldab:

 • müüa ja reklaamida hetkel anonüümset või vähetuntud nimega toodangut tuntud kaubamärgi all,
 • suurendada läbimüüki ning toodete tuntust,
 • saada kord aastas läbiviidava brändi tuntust tõstva teavituskampaania toel uusi kliente ning müügitoetust.

Brändi kasutamine on mõttekas ja kasulik firmadele, kes praegu toodavad oma kaupa vähetuntud nime all ning ei ole teinud ega plaani ka tulevikus teha suuri investeeringuid oma kaubamärgi tuntuks tegemisele.

Märgi saamiseks peab tööandja:

 • Olema olnud tööandjaks vähemalt 1 aasta võimalikult paljudele puuetega inimestele, soovitavalt mitte vähem kui kahele puuetega inimesest töötajale,
 • või olema praktikabaasiks paljudele puuetega inimestele,
 • Pakkuma sobivaid töötingimusi puuetega inimesele (töökoha kohandamine, ajaline vastutulek, kodus töötamine vms) 
 • Pakkuma puuetega inimestele nende võimetele ja oskustele vastavat tööd, arvestades, et enamike puuete osas saab inimene teha erinevat tööd ning oluline on vältida stereotüüpide kinnistumist. 
 • Pakkuma puuetega töötajatele soovide ja võimete kohaseid koolitus- ja arenguvõimalusi.
 • Esitama konkursi väljakuulutamise teates märgitud tähtajaks avalduse märgi saamiseks

Märgi kasutamine

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märki saab kasutada 2 aasta jooksul alates märgi kasutamisõiguse üle andmisest:

 • Trükistel, toodete tutvustustes
 • Reklaamikampaaniates
 • Tööpakkumiskuulutustes, ärgitamaks puuetega inimesi kandideerima vakantsetele töökohtadele
 • Asutuste puhul nt. riigiasutuste üleskutsete, projektikonkursside materjalidel andes märku, et oodatud on puuetega inimestele suunatud lahendused 

Märgi saamise protsess

Kord aastas korraldatakse konkurss märgi saamiseks, mis kuulutatakse üldjuhul välja 3. detsembril, Euroopa Puuetega Inimeste Päeval ning märgi kasutamise õigus antakse võitjale(tele) üle Eesti Tööandjate Keskliidu Aastakonverentsil.

Märgi saamiseks esitab tööandja ise avalduse või esitab tööandja kandidatuuri mõni muu osapool, nt. puuetega inimeste liikumise või tööandjate organisatsiooni poole esindaja. Kandidatuuri võib üles seada ka ettevõtte personalijuht või keegi töötajatest.  Vajadusel võib puuetega inimeste sõbraliku tööandja väljaselgitamiseks kasutada ettevõtete küsitlemist. Kandideerimisavalduses tuleb määratleda, kas kandideeritakse “Puuetega inimeste sõbraliku tööandja” märgile või “Puuetega inimeste tööandja” brändile.

Kandideerimiseks peab olema ettevõtte kirjalik nõusolek kandideerimiseks ja kinnitus konkursi tingimuste ja kriteeriumidega nõustumise kohta.

Taotlused ning kandidatuuriavaldused kogutakse kokku ning komisjon teeb otsuse.

Brändi saamiseks peab tootja:

 • Tootma toodet tööjõuga, kus 30% ettevõtte kogutööjõust moodustavad puuetega inimesed
 • Olema pakutavat toodet või teenust tootnud juba vähemalt 1 aasta
 • Esitama konkursile avalduse brändi kasutamiseks

Brändi kasutamine

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja brändi saab kasutada 2 aasta jooksul alates brändi kasutamisõiguse üle andmisest. Brändi võib kasutada:

 • Puuetega inimeste poolt toodetud toodete pakendamisel, märgistamisel, müümisel, reklaamimisel.
 • Brändi võib kasutada toiduainete tootmisel ja teenuste puhul erandina komisjoni otsusega.

Brändi saamise protsess

Brändi saab taotleda koos märgiga osaledes märgi saamise konkursil ning teatades eelnevalt brändi kasutamise soovist.

Brändi saab oma kasutusse ettevõtja, kes on esitanud vajalikud dokumendid tõestamaks oma nõuetele vastavust.

Hindamine

Puuetega inimeste sõbraliku tööandja märgi kandidaate hindab komisjon, mille koosseis on järgmine:  

 • Puuetega inimeste organisatsiooni esindaja
 • Tööandjate organisatsiooni esindaja
 • Puudega isik, kes töötab või on ise tööandja
 • Sotsiaalministeeriumi esindaja
 • Haridusasutuse esindaja
 • Ettevõtte personalijuht (mitte kandideerivast ettevõttest)

Puuetega inimeste tööandja brändi taotlusi menetletakse koos märgi taotlustega. 

Lõppsätted

Märgi ja brändi saamise kriteeriumid vaadatakse üle vastavalt vajadusele Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Tööandjate Keskliidu või Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi initsiatiivil.

Konkursil osalemise ankeet
MS Word, doc-formaadis täidetav: http://www.ettk.ee/upload/AVALDUS_puuetega_inimeste_sobralik_tooandja.doc
Webis täidetav vorm: http://uuring.ettk.ee/index.php?id=1855

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×