Tööandjate Keskliit

Uuringud

Rahvusvaheline parimate praktikate uuring

Programmi käigus viiakse läbi rahvusvaheline parimate praktikate uuring, mille käigus analüüsitakse ettevõtjate organiseerumist teistes riikides. Uuringu esimeses etapis töötatakse läbi samal teemal rahvusvahelisel tasandil tehtud uuringud ja kavandatakse juhtumite kirjelduse kriteeriumid. Uuringu käigus vaadatakse, millised ettevõtjate organisatsioonid teistes riikides tegutsevad, millised on nende funktsioonid ja staatus ühiskonnas, kirjeldatakse liikmelisuse suhteid ja teenuseid liikmetele, samuti rahastamise skeeme. Juhtumite analüüsimisel kirjeldatakse ka vastava riigi taustsüsteemi – ajaloolist tausta, organiseerumist mõjutada võivat seadusandlust ning ametiühingute tegevust. Uuringu tulemused vormistatakse raportina, mis saab olema kättesaadav programmi Interneti leheküljel. Uuringu tulemusi tutvustatakse programmi kasusaajatele ka seminaridel ja infopäevadel koolitus-programmi ja teavitustegevuste raames.

Uuringu läbiviija leidmiseks korraldati konkurss, mille võitis CyclePlanDrive. Uuringut alustatakse 2009. a. aprillis ja raport valmib novembris 2009.

Sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring ning haldussuutlikkuse analüüs

2008. a. sügisel käivitus ettevõtlusorganisatsioonide sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring ning haldussuutlikkuse analüüs. Uuringu läbiviija leidmiseks korraldati konkurss, mille võitis konsortsium koosseisus CyclePlan, Hill & Knowlton ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Uuringu tegevuste koordineerimiseks moodustati juhtrühm, kuhu kuuluvad ettevõtlusorganisatsioonide esindajad ja uurijate konsortsiumi esindajad.

Uuringu käigus viidi läbi süvaintervjuud ettevõtlusorganisatsioonidesse kuuluvate ettevõtjatega ja mitte-kuuluvate ettevõtjatega ning riigiametnikega. Intervjuude analüüsi tulemuste põhjal koostati liikmete ja mitte-liikmete ankeetküsitlus, mis viidi läbi telefoniintervjuudena. Intervjuude ja küsitluse käigus uuriti, kuivõrd on liikmed rahul organisatsioonide tegevusega, millsed on ootused organisatsioonidele ning milliseid rolle tajutakse kesk- ja harutasandi organisatsioonidel.  Samuti vaadati, millised on organiseerumise peamised motivaatorid ja miks osad ettevõtted ei kuulu liitudesse. Paralleelselt viidi läbi süvaintervjuud organisatsioonide juhtidega, konteksti ja dokumentide analüüs.

Kogutud andmete põhjal viidi läbi analüüs organisatsioonide tasemel ning seejärel organisatsioonide võrdlev analüüs peamiste haldussuutlikkuse komponentide lõikes, et selgitada välja parimad praktikad ja suurimad takistused võimekuse kasvul.  

Uuringu esialgseid tulemusi esitleti uuringute juhtrühma koosolekul 17. veebruaril 2009. Koondanalüüs valmis 2009. a. aprilli lõpuks.

Uuringu tulemusi tutvustati Tööandjate Majas 10. septembril 2009. Vt ka esitlusfaili siit >>

Uuringu lõppraport saadaval Tööandjate Keskliidust. 

Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×