Tööandjate Keskliit

Koolitused

Koolitusprogramm ettevõtlusorganisatsioonide juhtidele

2008. a. toimus konkurss ettevõtlusorganisatsioonide juhtide koolitusprogrammi välja töötamiseks ja rakendamiseks. Konkursi võitis BDA Consulting. Koolitusvajaduse selgitamiseks viidi läbi avaseminar, kus analüüsiti oskuste ja teadmiste taset organisatsioonide funktsioonide lõikes. Lisaks testiti koolitusteemade vajadust ka webi-küsitlusega. Analüüsi tulemuste põhjal pakuti välja koolitusprogramm, mille rakendamist alustati 2009. a. veebruaris.

 

Koolitusmaterjalid vormistatakse õppematerjalideks, mida organisatsioonide uued juhid saaksid kasutada tulevikus iseseisvalt. Koolituse lõpptulemusena moodustub ettevõtlusorganisatsiooni juhi peamiste kompetentside kirjeldus.

Programmi jätkussuutlikkuse tagamiseks töötatakse eraldi välja ettevõtlusorganisatsiooni juhtide mentorite koolitusprogramm, mis keskendub eelkõige juhendamise ja teadmiste edasiandmise oskuste arendamisele. Programmi raames koolitatakse välja vähemalt 10 mentorit.

Septembris 2010 käivitusid koolituse järeltegevused, mis käsitlevad liidu juhtimisega seotud teemasid süvitsi ning tihendavad liitude omavahelist teadmiste jagamist. Vaata koolitusi tabeli lõpus.

Koolitusprogramm ettevõtlusorganisatsioonide juhtidele.
Koolitusteemade ja koolitajate osas täpsustatakse programmi jooksvalt, olenevalt eelmistel kordadel räägitule.  

 25.02.2009

Liikmete kaasamine – koolitaja Kristina Mänd, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, EMSL nõukogu liige.
Arutati liikmete kaasamise vajaduste ja meetodite üle.
Vaata ettekannet …

 18.03.2009

Liikmete huvide esindamine – koolitaja Meelis Kubits, suhtekorraldusbüroo Corpore.
Räägiti lobitööst, suhtlemisest riigiesindajate ja poliitikutega.
Vaata ettekannet …

 01.04.2009

Teenuste arendamine ja väärtustamine – koolitaja Mati Ruul, MARU Konsultatsioonikeskus
Arutati organisatsioonide teenuste ja nende pakkumise üle. 
Vaata ettekannet …

 22.04.2009

Ettevõtjate ühisseisukohtade kuuldavaks tegemine – koolitaja Aivar Haller, Haller & Haller OÜ
Ühisseisukohtade kujundamine, erahuvid ja ühishuvid, konfliktide lahendamine, läbirääkimised. 
Vaata ettekannet …

 20.05.2009

Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse analüüs ja sidusgruppide ootuste ja vajaduste uuring
Uuringu tulemused ja arutelu
Vaata päevakava …

 16.-17.06.2009

Ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi koostöö tugevdamine.
Ettevõtlusorganisatsioonide osalemine õigusloomes – koolitaja Aare Kasemets, Tartu Ülikool
Õigusaktide mõjude analüüs, poliitikakujundamise protsess.
Ühiste arvamuste kujundamine, seisukohtade kaitsmine ja läbirääkimine.
Vaata ettekannet…

 29.09.2009

Organisatsiooni strateegilise arendamise alused – I osa.
Missioon, visioon, eesmärgid, tegevused, ressursid, tugistruktuur. 
Vaata ettekannet…

 21.10.2009

Organisatsiooni strateegilise arendamise alused – II osa.
Strateegiline juhtimine. 
Vaata ettekannet…

13.11.2009

Välissuhtlus
Eesti Tööandjate Keskliidu esindatus Euroopa Liidu tasandi organisatsioonides ja Euroopa Komisjoni poolt moodustatud töörühmades/komiteedes.  Mida tehakse? Milleks esindatust vaja? Milliseid vahendid saavad liidud enda esindamiseks kasutada – Liitude välissuhtluse eesmärgid, (koostöö)tegevused jne.
Vaata ettekannet …
Sektori maine kujundamine.
Maine komponendid, eesmärgid, sihtgrupid, kanalid, vahendid. Arvamusliidriks kujunemine, eestkõneleja roll.
Vaata ettekannet …

 18.11.2009

Organisatsiooni majandamine
Finantsjuhtimise alused. Ettevõtlusorganisatsiooni tuluallikad.
Vaata ettekannet …
Personal ja meeskonna töö
Vaata ettekannet …

 03.12.2009

Organisatsiooni tehniliste töötajate koolitus
IT lahendused abiks töökorraldusel – Fujitsu Siemens esindajad
Vaata ettekannet …
Liikmete teenindus, asjaajamine, teenindusstandardid
Vaata ettekannet …

 09.12.2009

Koolitusprogrammi lõpuüritus. Ülevaade toimunud koolitustest, osalejate hinnang ja tagasiside, järgnevad tegevused.

   
   MENTORKOOLITUSED JA JÄRELTEGEVUSED
 03.09.2010

Mentorlus ja juhendamine
Aivar Hallar ja Asko Talu 
Vaata ettekannet …

 30.09.2010

Liidu tegevus liikmete konkurentsivõime tõstmisel
Rõiva- ja Tekstiililiit, Meelis Virkebau
Vaata ettekannet …

 14.09.2010

Liidu roll sektori tööjõu kujundamisel
Elektritööstuse Liit, Kaie Saar
Vaata ettekannet …

 Okt Piirkondlike ettevõtjate ühenduste juhtimine
EVEA 
 18-19.11.2010 Müügitehnikad ettevõtlusorganisatsioonide teenistuses
Müügiliit
Vaata materjale …
Kasutame kodulehel küpsiseid. Tutvun andmekaitse poliitikaga Nõustun
×